четвъртък, 10 август 2017 г.

ЗА ДЕЛИМИТЕ ПРЕДСТАВКИ


💥 4 ПРОСТИ ПРАВИЛА И НАГЛЕДНИ ПРИМЕРИ
anmachen - включвам
ausmachen - изключвам
aufmachen - отварям
zumachen - затварям

📍 Просто повествователно изречение:
💥 ПРАВИЛО: Делимата представка стои в самия край на изречението (на местото на втората част на сказуемото)
Това касае всички несъставни времена: Praesens, Praeteritum; а също така и повелителното наклонение.

Ich mache das Licht an – Включвам осветлението.
Ich machte das Licht an – Включих осветлението.
Mach das Licht an! – Включи осветлението!

При съставните времена: Futur, Perfekt, Plusquamperfekt и т. н. представката не се дели от глагола и стои на местото на втората част на сказуемото в инфинитив или Partizip (II)

💥 ПРАВИЛО: Делимата представка формира Partizip II по следния начин: представка + GE + корена на глагола.

Ich habe das Licht anGEmacht – Включих осветлението.

📍 Изречение с модални глаголи:
💥 ПРАВИЛО: При наличие на модален глагол, смисловия глагол стои в края на изречението в Infinitiv (т. е. в неопределена форма), представката не се дели.
Това правило важи както за въпросителни, така и за повествователни изречения:

Kannst du die Flasche aufmachen? – Можеш ли да отвориш бутилката?
Ich kann die Flasche nicht aufmachen – Аз не мога да отворя бутилката.

📍 Въпросителни изречения
💥 ПРАВИЛО: отделянето на представката зависи от използваното глаголно време.
Ако времето е съставно (т. е. използва се спомагателен глагол), то представката обикновено не се дели (Infinitiv), обикновено „пуска“ след себе си ge (Partizip II)

Wann wirst du die Flasche aufmachen? - Futur – Кога ще отвориш бутилката?
Hast du schon die Flasche aufGEmacht? – Отворили вече бутилката?

Ако в използваното глаголно време не е нужен спомагателен глагол, то представката във въпроса се отделя и стои в края на изречението:


Wer macht das Fenster zu? – Кой затвори прозореца?

1 коментар:

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...