сряда, 26 юли 2017 г.

Представки в немския език

Немските глаголи, както и българските, могат да съдържат в себе си представки. Разликата е в това, че тези представки могат да бъдат както делими, така и неделими.
Например:
aufstehen - ставам, auf - делима представка
bezahlen - плащам, be - неделима представка
Представките придават ново значение на глагола. Понякога го променят до неузнаваемост: kommen - идвам, bekommen - получавам

Делими и неделими представки в немския език

 

Към неделимите представки в немския се отнасят представките be-,  ge-, er-, ver-, zer-, emp-, ent-, miss-.
Неделимите представки винаги са безударни и винаги се пишат слято с корена на глагола.
stehen (стоя) - bestehen (състоя се)
verstehen (разбирам) - entstehen (възниква)

Например:
Ich verstehe dieses Wort nicht. – Аз не разбирам тази дума.
Verstehst du dieses Wort? – Ти разбираш ли тази дума?

Както е видно от примерите, представката не се отделя, образувайки едно цяло с глагола.

Неделимите представки придават на глагола съвсем ново значение:
Ich suche den Schlüssel. – Аз търся ключът.

Но: Ich besuche meinen Onkel. – Аз посещавам моя чичо.

Sie zählt das Geld. - Той брои пари.
Sie erzählt ein Märchen. - Тя разказва приказка.

Wir stehen im Flur. - Ние стоим в коридора.
Wir verstehen den Text. - Ние разбираме текста.
Причастие II (Partizip ll, трета форма на глагола) за глаголи с неделими представки се образува без представката ge-: er hat berichtet, er hat erklärt, er hat verstanden
Форма на въпрос:
Versteht ihr das? Habt ihr das verstanden?
Форма в императив: 
Erzähl! Erzählt! Erzählen Sie!
Инфинитив с zu: 
zu verstehen, zu erzählen

Делими представки в немския език


В немския език в болшинството от случаите, в ролята на делими представки влизат предлози и наречия, чието значение е лесно да се определи, например: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fest-, her-, hin-, los-, mit-, nach-, vor-, weg-, wieder-, zu-, zurück-, zusammen- и други.
Делимите представки винаги са под ударение. Те се  отделят от глагола и стоят в края на изречението.
gehen (ходя) - eingehen (влизам) ausgehen (излизам) fortgehen (напускам)

Делимите представки в Präsens и Präteritum винаги се намират в края на изречението:

Stellst du mich deinem Freund vor? – Ще ми представиш ли твоя приятел?
Ich stelle die Freunde vor. – Аз представям приятелите.
Er hörte gestern Abend dem Redner eine halbe Stunde lang zu. – Вчера вечерта той слуша говорителя половин час.
Във Perfekt и Plusquamperfekt представката не се отделя, а образува заедно с глагола формата за Partizip ll.
Er hat dem Redner eine halbe Stunde lang zugehört. – Той слушал половин час говорителя.

Различните части на речта могат да се използват в качеството си на делими компоненти на глагола. Например: 

Er hat sein Auto kaputtgefahren.
Sie hat das Insekt 
totgetreten.
Er hat den ganzen Abend 
ferngesehen.
Haben Sie an der Versammlung 
teilgenommen?

Форма  за въпрос: 
Hörst du zu? Hast du zugehört?
Форма в  императив: 
Hör zu! Hört zu! Hören Sie zu!
Инфинитив с zu: 
aufzuhören, anzufangen

Употребяван с модални глаголи, глаголът стои в края на изречението в инфинитив. Представката му не се отделя.
Ich muss morgen einkaufen. – Утре трябва да пазарувам.
Делимите представки в подчинено изречение не се отделят и се сливат с глагола.
Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich morgens immer um 6 aufstehe. – Аз отивам да спя, защото сутрин винаги ставам в 6.
 Представки, които могат да бъдат както делими, така и неделими
Представките über-, unter-, durch-, um-, wieder- могат да бъдат делими и неделими.
Ако ударението пада на представката, то тя се дели/отделя. Ако е неударена, то тя е неделима. При това обикновено глаголът с една и съща представка променя значението си в зависимост от това дали тя е делима или не.
Например:

wiederholen - донасям отново, връщам
Ich hole selbst das Buch wieder. – Аз сам връщам книгата.

wiederholen - повтарям 
Zu Hause wiederholen die Studenten Grammatik. – У дома студентите повтарят граматиката.

umstellen (ударението е на представката и тя е делима) — пренареждам, премествам (мебели, предмети)
Sie stellen die Möbel für die Party um — Те преместват мебелите за партито.
umstellen (ударение на корена, неделима представка) — отцепвам, обкръжавам (улица, сграда)
Die Polizei umstellt die Bankgebäude  — Полицията обкръжи банката.

Примери за такива глаголи:

'umfahren (сблъсквам се с нещо или някого) — um'fahren (обикалям, заобикалям с превозно средство)
übersetzen (прескачам, пренасям) — über'setzen (превеждам от език на език)
'umschreiben (преписвам) — um'schreiben (описвам)
'unterhalten (беседвам с някого) — unter'halten (поддържам в ред, в изправност)
'übergehen (пропускам (глава, страница на книга) — über'gehen (пренебрегвам, игнорирам някого или нещо)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...