вторник, 21 ноември 2017 г.

Определителен член (der bestimmte Artikel) и неопределителен член (der unbestimmte Artikel)

1. Употреба на членовете

Членът (der Artikel) е служебна дума, стояща пред съществителното и определяща неговия род, падеж и число. В немския език има два вида членове:
-         Определителен член (der bestimmte Artikel)
-         Неопределителен член (der unbestimmte Artikel)

Неопределителен член

Род
Единствено число
Множествено число
мъжки
женски
среден
ein
eine
ein

няма


Употребява се в следните случаи:
1. При първично (за първи път) споменаване на предмет или лице.
Dort steht ein Mann.                   Там стои мъж.
Dieser Mann ist ...                       Този мъж е
2. след глаголите haben имам, brauchen нуждая се, bekommen получавам, suchen търся, оборота es gibt има, съществува
Wir haben ein Auto.                            Ние имаме автомобил.
Ich brauche einen Freund.                  Нуждая се от приятел.
Sie bekommt einen Brief.                    Тя получава писмо.
Er sucht eine Unterstützung.                Той търси подкрепа.
In der Stadt gibt es ein Theater.           В града има театър.
3. при сравнение
Er singt wie eine Nachtigall.                Той пее като славей.
4. при съществително, което обозначава някакъв обект като представител на своя вид.
Ein Haus kostet viel Geld.                    Един дом струва много пари.
      Jedes Haus kostet viel Geld.           Всеки дом струва много пари.
5. при съществителни, обозначаващи вид предмети, към които се отнася някакъв обект
Das Auto ist ein  Verkehrs-           Автомобилът е превозно средство.
mittel.                                                       
6. пред предикатив – съществително с определение
Das ist eine schöne Stadt.                   Това е красив град.


Определителен член

Род
Единствено число
Множествено число
мъжки
женски
среден
der
die
das

die


Употребява се в следните случаи:
1. Ако назовавания обект се явява единствен сам по себе си:
1.1 пред названията на планини, морета, езера и т. н.

Die Zugspitze ist der höchste Berg       Цугшпитце е най-високата планина в
Deutschlands.                                    Германия.
1.2 с наименованията на страни в мъжки и женски род, и в множествено число

Die Schweiz ist ein deutsch-              Швейцария е немскоезична страна.     
sprachiges Land.                                      
Die Niederlande befinden                  Нидерландия се намира в Северна Европа.
sich im Norden Europas.                     

1.3 с названията на страни, част от които се явяват думите die Republik  република, die Union  съюз, der Staat  щат, държава, das Reich  кралство, и съответстващите им съкращения
Die Bundesrepublik Deutschlands               Федеративна република Германия
     (Die BRD) ist das größte Land               (ФРГ) е най-голямата страна в
     im Mitteleuropa.                           Централна Европа.
1.4  с наименованията на улици, площади, учреждения, кораби, вестници и т. н.
Er will den „Eulenspiegel“                  Той иска да купи „Ойленшпигел“.    kaufen.                                              
1.5  със собствени имена
а)  при обозначаването на роли и произведения на изкуството
Er spielt den Egmont.                                Той играе Егмонт.
Ich habe die Sixtinische                             Аз видях «Сикстинската Мадона».
Madonna gesehen.                           
б)  пред професии, звания, длъжности с определения
Der Schriftsteller Strittmatter ist                 Писателят Штритматер е много популярен.
sehr populär.                           
2.  Ако назовавания обект е конкретизиран в ситуативен контекст:
2.1 при абстрактни съществителни, употребявани само в единствено число
Er kämpft für die Gerechtigkeit.          Той се пори за справедливост.

2.2  с годишните времена, месеците, дните от седмицата
Wir treffen uns an dem Dienstag.               Ние се виждаме във вторник.

2.3  със съществителни, обозначаващи предмет, известен на говорещия и слушателя
Ein Mann kommt in ein Café und ruft:               Мъж влезе в кафенето и извика:
     „Die Kirche brennt!“                                  «Църквата гори

3. Ако назовавания обект е конкретизиран в контекста:
3.1  при повторно споменаване на предмета
Dort steht ein Haus. Das Haus                   Там има/стои къща. Къщата /Тази
     gehört meinem Freund.                         къща принадлежи на моя приятел.
3.2 ако обектът е конкретизиран с определение, изразено от съществително в родителен или дателен падеж с предлог
Sein Sieg war das Ereignis                 Неговата победа беше събитието на
     dieses Jahres.                              тази година.
Das ist die Wohnung von                   Това е квартирата на моя брат. 
     meinem Bruder.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...