четвъртък, 30 ноември 2017 г.

Възвратни глаголи - Reflexivverben

Възвратните глаголи (die Reflexivverben) изразяват действие, отправено или упражнено върху самото действащо лице. Признак за възвратност на глагола е местоимението sich, което съответства на българската частица «се»:
sich kämmen          сресвам се
Но, ако в българския език «се» се употребява във всички лица в единствено и множествено число, то в немския език възвратното местоимение sich съхранява тази си форма само в трето лице, единствено и множествено число. В 1-во и 2-ро лице единствено и множествено число се употребяват формата на съответстващите лични местоимения във винителен падеж (Akkusativ):
ich langweile mich                       аз скучая
du langweilst dich                        ти скучаеш

er                                                    той  
sie     langweilt sich                       тя      скучае
es                                                    то
wir langweilen uns                       ние скучаем
ihr langweilt euch                        вие скучаете
sie langweilen sich                       те скучаят
Обърнете внимание на това, че възвратните глаголи в немския език, могат да имат в българския език съответстващи глаголи, които не са възвратни. Обратното също е възможно.
Възвратното местоимение sich е безударно и се произнася слято с глагола.
В изреченията възвратните местоимения могат дазаемат следните позиции:
1. При прав словоред в изречението възвратното местоимение стои непосредствено след личната форма на спрегаемия глагол:
Ich setze mich an den Tisch.                      Аз сядам на масата.
Wer wäscht sich im Bad?                          Кой се мие в банята?
2. При обратен словоред sich (или съответното лично местоимение) стои след личната форма на спрегаемия глагол, ако подлогът е изразен чрез съществително. Ако подлогът е представен чрез лично местоимение, то възвратното местоимение стои след подлога:
Am Morgen rasiert sich der Vater.                  Сутринта бащата се бръсне.

Am Morgen rasiert er sich.                                 Сутринта той се бръсне.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...