четвъртък, 15 март 2018 г.

Деятелен (Aktiv) и страдателен (Passiv) залог


Ако подлогът в немското изречение назовава деятеля (извършителя на действието), то следващия след него глагол е в деятелен (актив) залог, например:

·         Unsere Verwandten haben diese Zeitschriften gewählt. – Наши роднини избраха тези списания.
·         Kühe essen kein Fleisch. – Кравите не ядат месо.

  В ситуации, когато подлога в изречението назовава обект, подложен на някакво действие, свързания с него глагол е във формата за страдателен (пасив) залог, например:
·         Das gestrige Abendessen wurde von unseren Kindern zubereitet. – Вчерашната вечеря беше приготвена от нашите деца.
·         Kartoffeln wurden von deiner Schwester geschält. – Картофите бяха обелени от сестра ти.
Защо изобщо е необходим страдателния залог? Този залог позволява да се изрази/предаде действието, независимо от това кой го извършва. Имено поради тази причина в пасив често деятеля не се назовава – той и така е разпознаваем. Ако все пак трябва да се назове деятеля, тогава се използва «von». Страдателният залог в немския език е широко разпостранен и се използва винаги, където може:
·         Das Abendessen wird in einer Stunde gekocht. – Вечерята ще бъде приготвена след час. (от кой – не е важно).
·         Sein Auto wird sehr schnell repariert. – Неговата кола ще бъде много бързо ремонтирана. (от кой – няма значение).

  Неопределено-личните форми се употребяват също доста често в немския език, например:
·         Man singt solche Lieder selten. – Такива песни рядко се пеят.
·         Man gießt Blumen einmal wöchentlich. – Цветята се поливат веднъж седмично.

Пасивните форми се образуват чрез спомагателния глагол «werden» и причастие II на смисловия глагол, като при това употребата на страдателния залог не е ограничена при което и да било глаголно време, например:
·         Сегашно време, страдателен залог: Die Suppe wird gegessen. – Супата се яде (дословно).
·         Präteritum, страдателен залог: Die Suppe wurde gegessen. – Супата беше изядена.
·         Perfekt, страдателен залог: Die Suppe ist gegessen worden. – Супата е изядена.
·         Бъдеще време, страдателен залог: Die Suppe wird gegessen worden. – Супата ще бъде изядена.

  На пръв поглед, формата в Perfekt изглежда много сложна, но това съвсем не е така:

·         Die Zwiebeln sind günstiger geworden. – Лукът стана по-евтин/по-изгоден.
·         Die Zwiebeln sind geschnitten worden. – Лукът е нарязан. (Лукът бе нарязан).

В първия случай е употребена обикновената форма в Perfekt , а във втория - Perfekt в страдателен залог.   Разлика в употребата на миналите времена Präteritum и Perfekt се състои в това, че първото от тях не е свързано с настоящият момент, а второто е свързано. Например:
·         Dieses Gebäude wurde im 20. Jahrhundert gebaut. – Това здание е било построено през 20 век.
·         Ist euer Gebäude gebaut worden? – Вашата сграда построена ли е? (Строителството на сградата завършено ли е)

Пасивните форми без глагола «wеrden» в значително по-голяма степен, отколкото в Perfekt, съдържат в себе си указание за определено състояние, възникналов резултат на някакво действие. Тази форма (Zustandspassiv или sein-пасив) се нарича «пасив на състоянието» и се явява является противопоставена на формата (Vorgangspassiv), при която на преден план в изречението стои действието, например:
·         Eure Aufsätze werden geprüft. – Вашите есета се проверяват.
·         Eure Aufsätze sind gestern geprüft worden. – Вашите есета са били проверени вчера.
·         Eure Aufsätze sind geprüft. – Вашите есета са проверени.
·         Eure Aufsätze wurden geprüft. – Вашите есета бяха проверени.
Във втория пример действието е извършено, в третия – наличен е резултат от действието = състояние, т. е.  «geprüft» и е обикновено прилагателно. Него можем да сравним със следните изрази:
·         Eure Aufsätze sind geprüft. – Вашите есета са проверени.
·         Eure Aufsätze sind interessant. – Вашите есета са интересни.

Наред със сегашния Sein-Passiv има форми и за бъдеще и минало време на Sein-Passiv:
·         Eure Aufsätze waren gestern geprüft. – Вашите есета бяха провeрeни вчера.
·         Eure Aufsätze werden morgen geprüft. – Вашите есета ще бъдат проверени утре.

Пасивния залог има и своя сообствена неопределена форма, например:
·         Unsere weitere Vorgehensweise kann heute diskutiert werden. – Нашата стратегия/процедура/последващи действия може да бъде обсъдена днес.
·         Die Lehrbücher müssen bis morgen gekauft werden. = Die Lehrbücher sind bis morgen zu kaufen. – Учебниците трябва да бъдат закупени до утре.
·         Dieses Wasser darf nicht getrunken werden. = Dieses Wasser darf man nicht trinken. = Dieses Wasser ist nicht trinkbar. – Тази вода не трябва да се пие. = Тази вода не е годна за пиене.
·         Barbara hofft von ihrer Lehrerin gelobt zu werden. – Барбара се надява, че учителката ще я похвали («надявасе да бъде похвалена»).
·         Unser Abendessen muss bereits gekocht worden sein. – Нашата вечеря трябва вече да е приготвена (инфинитивна форма пасива в минало свършено време).
·         Ihre Freunde sind auch eingeladen. – Вашите приятели също са поканени (причастието в формата за минало време изпълнява функцията на обикновено прилагателно без участието на «worden»).

  Немският пасив в много случаи има неопределено-лично значение, например:

·         Im Labor wird nicht gegessen. – В лабораторията не ядат.
·         Morgen wird gefeiert. – Утре ще празнуват.
·         Was wird in der Jugendherberge gemacht? – Es wird gebadet, gespeilt, Sport getrieben, etc. – Какво ще правят в туристическата база/хижата/хостела? – Ще плуват, ще играят, ще спортуват и т.н.  («Es» се явява формален подлог).
·         Was wurde in der Jugendherberge gemacht? – Es wurde gebadet, gespeilt, Sport getrieben, etc. – Какво правеха в туристическата база/хижата? – Плуваха, играха, спортуваха и т. н.

В изречения от този тип се използват както преходни, така и непреходни глаголи. Немския страдателен залог може да се използва за изразяване на настойчиво ецкий пассивный залог может использоваться для выражения настойчивого искане нещо да се направи или, точно обратното, да не се направи:
·         Es wird ruhig gesessen! – Стойте тихо!
·         Jetzt wird gegessen! – Не яжте!
·         Bitte nicht schwatzen! – Моля, не разговаряйте!
Тази форма служи за изразяване на съществуваща безлична необходимост от извършването на някакви действия. 

Що се отнася до деятеля (автора на действието) и инструментите за извършване на действието, то в пасивните конструкции те въобще не е необходимо да се назовават. Ако има указание за деятеля, то той се въвежда в изречението с «von». С изключение на природните сили, автори на действията са лица или одушевени предмети. Когато е необходимо да се конкретизира средството за извършване на някакво действие или причините за възникването му, то тогава се използва  «durch», например:
·         Meine Cousine wird von Peter abgeholt. – Моята братовчедка е посрещната от Петер.
·         Unsere Katzen wurden vom Gewitter in Angst versetzt. – Нашите котки бяха изплашени от бурята.
·         Unser Treibhaus wurde durch Hagel gebrochen. – Нашият парник/оранжерия беше разрушена от градушка.
·         Unsere Nachbarn haben gesehen, wodurch der Unfall verursacht wurde. – Нашите съседи видяха какво е причинило злополуката.
·         Eingeschriebene Briefe werden von unserer Post durch Briefträger zugestellt. – Изпратените (до нас) писма се доставят от пощата ни чрез пощальон. (Авторът на действията е «наша поща», а „оръдието“ на действието – «пощальона»).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...