неделя, 12 юли 2015 г.

Делими и неделими представки

Ich sehe Karin. – Аз виждам Карин (sehen).
Sie sieht gut aus. – Тя изглежда добре. (aussehen).
Sie sehen gut aus! Вие изглеждате добре!!
 
При немските глаголи, както и при българските, има представки. Но има някои странности. Ето още примери:
stellen (оставям): Er stellt das Glas auf den Tisch. – Той остави чашата на масата.
ánstellen (включвам): Er stellt das Radio an und hört Musik. – Той включи радиото и слуша музика.
bestéllen (поръчвам): Er bestellt das Taxi. – Той поръча такси.
В първия пример няма представка. Във втория случай има представка an-. Тя е ударена (върху нея пада ударението). Ударените представки в немския език се явяват делими представки: те могат да се отделят от глагола и да отидат в края на изречението или на края на това изречение, което се отнася за дадения глагол. Те са достатъчно самостоятелни, за да имат „право на глас” /ударение/. В третия случай – неударената неделима представка be-. Тя няма самостоятелност, няма ударение и е залепена за глагола. Сравнете, например, двата глагола: anrufen (знъня/обаждам се по телефона) – с ударена (делима) представка an и besprechen (обсъждам) – с неударена (неделима) представка be-:
Ich rufe Herr Fischer an. – Аз се обаждам на господин Фишер.
Wir besprechen das Problem. – Ние обсъждаме проблема.
Rufen Sie Herr Fischer an! – Позвънете на господин!
Besprechen Sie bitte dieses Problem auch! – Обсъдете, моля, също и този проблем!
Както забелязвате, ако глагола с ударена /делима/ представка се явява първи глагол в изречението /или единствен/ и, съответно, е спрегнат в някаква лична форма /обаждам се, обадете се/, то представката отива в края на изречението.
Ако глагола с делима представка се явява втори в изречението, то той целия заедно с представката отива в края на изречението (трябва да се обадя). В този случай то е в Infinitiv – изходната безлична форма на глагола (anrufen).
Ich muss ihn anrufen. – Трябва да му се обадя.
Wollen wir dieses Problem besprechen! – Искам да обсъдим този проблем!
Ако първият глагол не е модален, то между делимата представка и самия глагол се поставя частицата zu: anzurufen. При неделимите представки zu се поставя пред глагола (zu besprechen).
Es ist höchste Zeit, ihn anzurufen. – Крайно време е да му се обадя.
Es hat keinen Sinn, das Problem zu besprechen. – Няма смисъл да обсъждаме този проблем.
 
Ако видите дума с неделима представка, то ударението пада върху втората сричка. Като правило, в немския език ударението винаги е на първата сричка. Неделимите представки можем да запомним като стихче:
be– ge– er-
ver– zer-
ent– emp– miss-
Примери за глаголи с тези представки са:
besuchen (посещавам), gefallen (харесвам), erzählen (разказвам),
verstehen (разбирам), zerbrechen (строшавам),
entspannen (релаксирам, разпускам), empfehlen (препоръчвам), misslingen (не се удава), (gelingen – удава се).
 По въпроса за смисала, значението на представките, то понякога той е очевиден – като в aufstehen (ставам): на, нагоре + стоя, но понякога не е както в verstehen (разбирам). Там, където приставките са делими, смисълът им е лесно да се проследи.

Глаголите с неделими представки обичайно нямат след себе си предлог . След тях просто следва Akkusativ. Сравнете:
Wir warten auf dich. = Wir erwarten dich. – Чакаме те.
auf eine Frage antworten = eine Frage beantworten – отговаря на въпроса.
Интересно е, че делимата приставка може да бъде и дума със самостоятелно значение zurück (назад, обратно), fern (далече), Rad (колело, велосипед):
Wann kommst du zurück? – Кога ще се върнеш? (zurückkommen – връщам се).
Sie verbietet ihren Kindern fernzusehen. – Тя забрани на децата си да гледат телевизия. (fernsehen – гледам телевизия).
Er fährt gern Rad. – Той обича да кара колело. (Rad fahren – в старата орфография може да се срещне radfahren, и по същество велосипед тук се явява представка.)
Срещат се и делими представки, които по същество са още един глагол, например kennen lernen (в старата орфографии: kennenlernen) – запознавам се (зная + уча):
Wir lernen neue Menschen kennen. Запознахме се с нови хора.
(Es ist) nett, Sie kennen zu lernen. – Приятно е да се запозная с вас.
И така, ако в качеството си на представка се използва съществително или глаго, то по новата орфография тя се пише отделно от глагола.
 
Някои представки могат да бъдат както делими, така и неделими – в зависимост от това, пада ли върху тях ударениет в конкретната дума. Такива глаголи следва да се запомнят специално – с правилното ударение:
Er fährt den Baum um. – Той обикаля дървото (úmfahren).
Das Kind umarmt die Mutter. – Детето прегръща майката (umármen).
Er bricht den Stock durch. – Той разчупи палката (dúrchbrechen).
Der Richter durchschaut den Zeugen. – Съдията гледа през свидетеля (durchscháuen).
Има дори глаголи, които променят значението си в зависимост от това, дали представката е ударена или не:
Geh mit diesem Glas sorgfältig um! – Отнасяйте се с тази чаша внимателно! (úmgehen).
Dieses Problem umgehen wir lieber. – Най-добре е да заобиколим този проблем (umgéhen).
Der Fährmann setzt mich über. – Лодкаря ме прехвърли/превози (übersetzen).
Sie übersetzt den Krimi. – Тя преведе детектива (übersétzen).
 
Понякога делимата представка отива не в края на изречението – тя може да остстъпи място на втория глагол в изречението или нd някое допълнение с предлог:
Die Eltern haben vor zu verreisen. – Родителите ще отпътуват.
Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel! – Участвайте в нашата томбола!
Запомнете тези двама „нарушители” на немската глаголна рамка: zu + глагол и предлог + нещо.
А какво се случва с глагола в Perfekt, ако има представка?
Ако е делима представка, то между нея и глагола се поставя gе:
Ich habe ihn gerufen. – Аз го повиках.
Ich habe ihn angerufen. – Аз му се обадих (anrufen).
Wo hast du sie kennen gelernt? – Къде се запозна с нея (kennen lernen)?
Ако е неделима представка, то тогава ge– въобще не се добавя:
Wir haben das Problem besprochen. – Ние обсъдихме този проблем (besprechen)
Ich habe alles verstanden. – Аз всичко разбрах (verstehen).
Сравнете:
Sie hat mit ihm über dieses Problem gesprochen. – Тя е говорила с нас за този проблем.

Запомнете!!!

Неделими представки:
be-      ge-      er-       ver-      zer-      ent-      emp-   miß-

Делими представки:
ab-      auf-      aus-     an-       bei-     ein-      mit-      nach-   vor-

Има още един интересен случай, при който неделима /неударена/ представка може да бъде произнесена с ударение. Например, вие сте възмутен, че събеседника ви не ви разбира, и възклицавата: Sie können das nicht begreifen!!! – Вие не можете да разберете това!  При това на begreifen пада силно логическо ударение. Но вместо да изкрещите тази дума, можете просто да поставите допълнително ударение на неударената представка – и именно по този начин можете да предатете интезивността на вашите чувства: Sie können das nicht bégréifen!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...