четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Неправилни глаголи (unregelmässige Verben)


Глаголите в немският език могат да бъдат (според начина на образуване на базовите форми - Grundformen) правилни (regelmässige Verben) и неправилни (unregelmässige Verben). 
Самите неправилни глаголи могат да бъдат разделени на различни групи:
  • Силни  – това е най-голямата група, състояща се от отделни подгрупи, обединяващи в своите рамки глаголи с подобно препокриване на гласни в корена при образуването на базови форми. Болшинството такива глаголи са силни във всички свои лексикални значения, но някои са в тази група заради това, че в едно от значенията се проявяват като силни глаголи, а в останалите си значения са слаби. Например: lassen – изоставям, оставям (Infinitiv) / liess (Imperfekt) / gelassen (Partizip II) – глагола се явява силен във всичките си значения; hängen – (1) вися (Infinitiv) – hing (Imperfekt) / gehangen (Partizip II) – силен глагол; (2) обесвам, закачвам (Infinitiv) / hängte (Imperfekt) / gehängt (Partizip II) – слаб глагол. Особеност на тези глаголи при спрягането им в единствено число, трето и второ лице в Präsens се явява добавянето на умлаут при наличието в Infinitiv на кореновите гласни -au или – a или преход в –i или –ie при наличието в Infinitiv на кореновата гласна -е, например: brechen – разбивам, чупя (Infinitiv) / brichst (второ лице Präsens) / bricht (трето лице Präsens); vertragen понасям, търпя /на нещо/  (Infinitiv) / verträgst (второ лице Präsens) / verträgt (трето лице Präsens); fangen – ловя (Infinitiv) / fängst (второ лице Präsens) / fängt (трето лице Präsens).
  • Изцяло неправилни глаголи, т. е., абсолютно по-особено образуващи разглежданите форми без каквато и да било логически обобщена схема. За радост, такива единици, неприличащи един на друг и на всички останали глаголи в немския език са само седем:
Infinitiv
превод
Präteritum (Imperfekt)
Partizip II
bringen
нося, довеждам, занасям
brachte
gebracht
gehen
вървя, ходя, отивам
ging
gegangen
haben
имам, притежавам
hatte
gehabt
sein
намирам се, съм, съществувам
war
gewesen
stehen
стоя, намирам се
stand
gestanden
tun
Правя, върша, причинявам, слагам
tat
getan
werden
ставам
wurde
geworden (worden)

Werden, haben, sein също така по съвършено особен начин се спрягат в Präsens.
  • Модалните глаголи - (6 на брой) плюс wissen.  Образуването на основните форми в дадената категория се извършва както и при слабите глаголи, с единствената разлика – променя се кореновата гласна (губи се умлаута) в Imperfekt и Partizip II при тези глаголи, при които умлаута присъства в инфинитива в Infinitive:
sollen 
wollen 
dürfen 
können 
mögen 
müssen 
wissen 
Infinitiv
sollen
wollen
dürfen
können
mögen
müssen
wissen
Imperfekt
sollte
wollte
durfte
konnte
mochte
musste
wusste
Partizip II
gesollt
gewollt
gedurft
gekonnt
gemocht
gemusst
gewusst
Особеност на модалните глаголи при спрягането им в  Präsens е отсъствието на лични окончания в единствено число, трето и първо лице, например: ich (er) soll, muss; ich, er darf и т.н.
Неправилни глаголи: Präsens
Лице
bringen
tun
haben
gehen
werden
stehen
sein
Singular
1
bringe
tu(e)
habe
gehe
werde
stehe
bin
2
bringst
tust
hast
gehst
wirst
stehst
bist
3
bringt
tut
hat
geht
wird
steht
ist
Plural
1
bringen
tun
haben
gehen
werden
stehen
sind
2
bringt
tut
habt
geht
werdet
steht
seid
3
bringen
tun
haben
gehen
werden
stehen
sind

Неправилни глаголи: Imperfekt
Лице
bringen
tun
haben
gehen
werden
stehen
sein
Singular
1
brachte
tat
hatte
ging
wurde
stand
war
2
brachtest
tat(e)st
hattest
gingst
wurdest
stand(e)st
warst
3
brachte
tat
hatte
ging
wurde
stand
war
Plural
1
brachten
taten
hatten
gingen
wurden
standen
waren
2
brachtet
tatet
hattet
gingt
wurdet
standet
wart
3
brachten
taten
hatten
gingen
wurden
standen
waren
Третата глаголна форма (причастие Partizip II) се явява неспрегаема и в неизменяем вид се използва при образуването на най-различни сложни времена, залози и прочие граматически форми, например:

  • Dieses Reaktionsmittel wurde in das Labor auf heimliche Weise gebracht. – Този реактив е внесен в лабораторията тайно (пасивен залог, Imperfekt).
  • Was gesagt worden ist, muss auch getan werden. = Gesagt – getan. – Каквото е било казано, трябва и да се направи. = Казано – направено (Infinitiv I Passiv).
  • Damals haben sie keinen Gebrauchtwagen gehabt. – Тогава (по това време) те не са имали употребявани автомобили (кола на старо) (Perfekt Indikativ).
  • Als sie den Zielort erreichte, waren die anderen Touristen bereits in die Sauna gegangen. – Когато тя стигна до местоназначението, останалите туристи вече бяха отишли в сауната (Plusquamperfekt Indikativ).
  • Maria ist eine wirklich gute Dolmetscherin geworden. – Мария стана наистина добър устен преводач (Perfekt Indikativ).
  • Seine Mutter sagte, dass dieser Massivholzschrank früher im Gästezimmer gestanden hatte. – Неговата майка каза, че този дървен масивен шкаф преди е стоял в гостната (Plusquamperfekt Indikativ).
  • Er unterwirft unser Büro einer strengen Kritik, ohne hier mal gewesen zu sein. – Той подложи нашия офис на остра критика, без да е бил тук нито веднъж (инфинитивен оборот).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...