понеделник, 22 януари 2018 г.

Глаголът lassen

Към модалните глаголи може да се отнесе и глагола lassen, който сам по себе си има значение допускам, позволявам, оставям:

Die Kinder nicht mit schmutzigen Schuhen ins Haus lassen. – Не пускайте децата с мръсни обувки у дома.
Die Katze im Bett schlafen lassen. – Пусни (остави) котката да спи на леглото.
Lass mich in Ruhe! – Оставете ме на мира!
Ich lasse das Buch zu Hause (liegen). – Оставям книгата /да лежи/ у дома.

В последният пример особено отчетливо е видно, колко lassen обича“ да се съчетава с други, смислови глаголи. Строго погледнато, допълнителен смислов глагол присъства невидимо и в първия пример.

Die Kinder nicht mit schmutzigen Schuhen ins Haus (kommen) lassen. – Не пускайте децата с мръсни обувки (да влизат) у дома.

С други думи, lassen винаги се стреми да стане спомагателен или модален глагол. Немците обичат да казват не просто оставям, а с уточнение: оставям да лежи, оставям да седи

Er lässt seinen Wagen auf dem Parkplatz stehen. – Той оставя колата си  (да стои) на паркинга.
(Оборотът Er hat Geld auf der Bank (liegen), както виждате, «е от същата опера».)

В качеството си на модален глагол lassen има значение давам, разрешавам (а также насърчавам) да направя нещо:

Lassen Sie ihn schlafen! – Дайте му да поспи!
Diese Aufgabe lässt sich lösen. – Тази задача може да се реши. (Тя позволява да бъде решена.)
Das lässt sich hören. – Това може да се чуе (например, за примамливо предложение).
Er lässt Sie grüßen. – Той ви предава поздрави.
Der Chef lässt uns an der Konferenz teilnehmen. – Шефът ни разрешава да участваме в конференция (или: изпраща ни на конференция).
Lassen Sie sich Ihren Arbeitsplatz zeigen. – Нека Ви покажа вашето работно място.
Lass uns gehen! – Хайде да отиваме! (= Wollen wir gehen! Gehen wir!)
Ich muss meine Uhr reparieren lassen. – Аз трябва да ремонтирам (дословно: да дам за ремонтиране) моя часовник.

Бъдете внимателни! Ако вие просто кажете: Ich muss meine Uhr reparieren, то ще трябва сам да си ремонтирате часовника. Подобно на това е:

Ich will meine Haare schneiden lassen. – Аз искам да се пострижа (давам да ми отрежат косата).

Обърнете внимание също и на lassen в значение мога. И така, мога/може по немски да се изрази по различни начини. Например, фразaта това устройство може да се ремонтира на немски може да се преведе така:

Man kann dieses Gerät reparieren.
Dieses Gerät lässt sich reparieren.
Dieses Gerät ist zu reparieren. (Това може да означава и трябва да се ремонтира.)

Dieses Gerät ist reparierbar.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...