вторник, 2 януари 2018 г.

Обобщена таблица за падежите; склонението на съществителните, прилагателните и местоименията

Именителен падеж

NOMINATIV

Винителен падеж
AKKUSATIV
Дателен падеж
DATIV
Родителен падеж
GENETIV
Множествено число

PLURAL

Wer? (Was?) - кой? (какво?)
Променя се само мъжки род, останалите са без промяна.
1) Основно значение на падежа/ въпроси, на които отговарят съответните части от изречението в Акузатив:
Wen? (was?) – кого? (какво?) 
Ich kenne den Mann

1)   Значение при обстоятелство (за място, за време):
Wohin? - Къде?
Er geht in den Park.
Wie lange/oft? – Колко дългоесто? – В изрази от типа:
Den ganzen Tag,
Jeden Tag

3) след предлози:  um (около, към);  durch (презз); für (за), gegen (срещу; към, около), ohne (без)
für meinen Freund

+) След Es gibt винаги следва Akkusativ.
1)    Основно значение на падежа/ въпроси, на които отговарят съответните части от изречението в Датив:
Wem? (was?) – Кому? (какво?)
Ich schenke meinem Mann einen Schlips.

2) Значение при обстоятелство (за място):
Wo? - Къде?
Sie sitzt auf der Bank.

3) След предлозите:  mit (с);  nach (след); aus (от, из), zuъм, при, на), von (от), bei (при, до, у), seit (от)
mit meinem Freund


1) Основно значение на падежа/ въпроси, на които отговарят съответните части от изречението в Генитив:
Wessen? - Чий? Чия?
Der Schlips meines Mannes.

2)                 Значение при обстоятелство (за начин на действиея, за място, за време) – в съвременния език се употребява рядко, основно в някои устойчиви конструкции и обороти:
Er starb seines Todes.
Er ging seines Weges.
Eines Tages …

3) След предлозите: 
während (през, през време на, в продължение на);  wegen (поради, заради);
trotz (въпреки),
(an) statt (вместо това)

Wegen meines Studiums

4) Ако в думата има повече от една сричка, не es, а s:
Des Bruders
В Akkusativ Plural не се променя.
В Dativ Plural винаги всичко окончава на - n -.

(Meinen Freunden –  моим друзьям.)
В Genitiv Plural dieder (става дума за определени предмети или лица):

Die Kleider der Frauen.

Ако липсва определителен член, то за образуването на  Genitiv помага прилагателното (приемайки окончанието на определителния член), ако няма прилагателно, тогава се използва предлога von (+ Dativ):
Kleider schöner Frauen
Kleider von Frauen.

В множестево число няма неопределителен член (ein). На неопределеност указва отсъствието на член.

Die Kinder – (точно тези) деца.
Kinder – (някакви) деца.

Der junge Mann
Ein junger Mann
Den Mann
Einen Mann
Dem Mann
Einem Mann
Des Mannes
Eines Mannes
Das kleine Kind
Ein kleines Kind
Das Kind
Ein Kind
Dem Kind
Einem Kind
Des Kindes
Eines Kindes
Die schöne Frau
Eine schöne Frau
Die Frau
Eine Frau
Der Frau
Einer Frau
Der Frau
Einer Frau
er (той)

es (тя)

sie  (то)

еr    →        ihn (него)


Ich kenne ihn gut.

Er, es      →    ihm (нему, на него)

sie           →    ihr (на нея)


Sagen Sie ihm/ihr bitte …

er, es    →   sein (му)

sie   →   ihr (ѝ., техен)

Sie   →   Ihr (Ваш)

(притежателни местоимения)

Ihr Kindнейно, тяхно, Ваше дете
(От всяко sie притяжателно местоимение става на ihr)

sie (те)   →   ihnen (им, на тях)

die   →   denen (на тези)


Ich kann ihnen/denen nicht helfen.

От 3-то лице, множествено число произлиза и вежлимата форма:

Sieие)  →  Ihnen (Вам)

Wie geht es Ihnen?


mich / dich (мене, на мене, ме / тебе, те)

 

mir / dir (ми, на мене / на тебе, ти)

 

mein / dein (мой / твой)

uns / euch (нас, нам / вас, вам)
unser / euer (наш / ваш)

След определителен член и указателно местоимение (dieser …) прилагателното окончава на –e,
след неопределителен член и лично местоимение (mein … ) прилагателното приема окончанието на определителния член.
Ако се изменя члена, прилагателното винаги окончава на - n -.

Ich sehe einen jungen Mann.
Ако се изменя члена, прилагателното винаги окончава на - n -.

In einem schönen Haus.
Ако се изменя члена, прилагателното винаги окончава на - n -.

Der Computer meines älteren Bruders.
Ако става въпрос за определени предмети и пред прилагателното стои дума, указваща на тази определеност (конкретност), то прилагателното окончава на en:
Die, diese, meine, solche, alle neuen Hotels.
Изключения: manche, welche neuen Hotels.
В противен случай прилагателното окончава на e:
(viele, einige) neue Hotels.
! В Dativ Plural окончанието винаги е en, при всички случаи:
in neuen Hotels.Допълнения

1)                 Слабите съществителни от мъжки род окончават в множествено число и във всички падежи, освен в Nominativ, на –(e)n. Към тях се отнасят и названията на  вида дейност, взаимствани от латинския и гръцкия (освен думите на на –r):
Sie liebt einen Studenten.

2)                 Няколко съществителни от мъжки род + думата das Herz окончават във всички падежи, освен в Nominativ, на –(e)n, и, освен това, в Genitiv след -(e)n се добавя иs (des Namens):
der Gedankeмисъл, der Nameиме, der Funke − искра, der Friede − мир, der Wille − воля, der Buchstabe − буква, der Schaden − вреда, der Samen − семе, der Haufen куп, купчина, der Fels − скала.

3)                 Ако прилагателното е употребено без член (напр., при обознацаване на цувства, вещества или при обозначаванетона единствени, своево рода, предмети) то те приемат окончанието на определителния член:
aus reinem Gold (das Gold) – от чисто злато, in tiefer Trauer (die Trauer) – в дълбока тъга, скръб; auf deutschem Boden на немска земя
При Genitiv мъжки род, това правило не важи (прилагателното окончава на en – , както и при промяна (в падежа) на члена):
eine Menge reinen Goldesмаса (голямо количество) чисто злато.

По Иля Франк

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...