петък, 14 август 2015 г.

Наречията в немския език

Немските наречия представляват неизменяема част от речта, чрез която се изразяват различни признаци на действието, признаци и качества. Наречията поясняват глаголите, прилагателните и други наречия. Класификация на наречията изглежда по следния начин:
Наречия за време, указващи за времето за протичане на действията или състоянието във времето. Времевите наречия могат да се разделят на няколко различни групи: обозначаващи отрязък или момент от времето; указващи продължителността; показващи повторяемост или честота; обозначаващи относителност на даден момент от времето спрямо друг момент. Например:

Наречия, указващи отрязък или момент от времето:

anfangs — първоначално
gerade – току що
vorerst – в дадения момент; засега
übermorgen — вдругиден
bald — скоро
jetzt — сега
vorhin — неотдавна, отеве, преди малко
heutzutage – в днешно време
beizeiten — навреме, своевременно
neulich – в последно време, неотдавна
zugleich – същевременно, едновременно
früh — рано
damals — тогава, по онова време
niemals — никога
zuletzt – накрая, последно
morgens — всяка сутрин
dann — тогава
nun — сега
zunächst – първоначално, първо, най-напред
abends — вечер
demnächst – скоро, в близко време
schließlich — най-накрая, в края на краищата
gestern — вчера
vormittags – предобед
eben — тъкмо, току що
seinerzeit – когато му е времето
heute — днес
mittags – по обяд
endlich – накрая
soeben – ей сега
morgen — утре
nachmittags – следобяд
eher – по-рано, преди
sogleich — веднага
vorgestern — завчера
wann — кога

Наречия, указващи продължителност:

allezeit – постоянно, във всяко време
immer — винаги
nie — никога
stets — постоянно
bislang – досега
lange — дълго
noch — още
zeitlebens – цял живот
bisher — досега
längst – отдавна
seither – оттогава насам


Наречия, указващи честота и повтаряемост:

bisweilen — от време на време, понакога
selten — рядко
mittwochs – всяка сряда
nachmittags – всеки следобед
häufig — често
zeitweise — временно
donnerstags – всеки четвъртък
einmal — веднъж
jedesmal – всеки път
wiederum — отново
freitags – всеки петък
zweimal — два пъти
jederzeit – по всяко време
täglich — ежедневно
samstags – всяка събота
dreimal — три пъти
mehrmals — многократно
wöchentlich — ежеседмично
sonntags – всяка неделя
zehnmal – десет пъти
manchmal — понякога
monatlich — ежемесечно
abends – всяка вечер
jeweils – всеки път
mitunter – понякога, между другото
jährlich — ежегодно
nachts – нощем, всяка нощ

nochmals – още веднъж, повторно
montags – понеделнишки
mittags – всеки обед

oft — често
dienstags – вторнишки
vormittags – всеки предиобед


Наречия, обозначаващи относителност на даден момент от времето спрямо друг момент:
indessen – междувременно
nachher — след това
vorher – преди това
inzwischen – между това, междувременно
seitdem – оттогава
unterdessen – в това време, междувременно

Наречията за място съдържат в себе си указание за мястото на действието или състоянието, а така също и направление. 

Наречия, обозначаващи място:

hier — тук
außen — отвън
irgendwo – някъде
obenan – на първо място
da — тук; там
rechts — надясно
nirgendwo — никъде
obenauf — отгоре
dort — там
links — наляво
nirgends — никъде
nebenan – редом, до
draußen — навън
oben — горе
wo — къде
auswärts — отвън
drinnen — навътре
unten — долу
vorne — отпред

innen — вътре
überall — навсякъде
hinten — отзад


Наречия, указващи направление:

dahin — натам
hinauf – нагоре (посока от обекта/говорещия)
aufwärts — нагоре
daher — оттам
hierhin — насам
herauf – нагоре (към говорещия)
abwärts — надолу
dorther — оттук
hinaus – навън (по направление от говорящия)
hinunter- надолу (посока от говорещия)
vorwärts — напред

heraus – навън от
herunter – надолу (посока към говорещия)
rückwärts — назад

herein – навътре (към говорещия)
hinüber – отатък, отвъд
seitwärts – в страни


Наречия, указващи вида на действието съдържат в себе си указания за особеностите на протичане на действието или състоянието и служат за обозначаване на способа, характера иил качествата на действието, например:

Наречи, указващи вида надействието

Непосредствено наречие
Прилагателни в ролята на наречия
Производни от съществителни в ролята на наречия:
anders — друг, различен
fleißig — прилежно
eilends — спешно
gern — охотно, с удоволствие
gut — добро
unversehens — неочаквано
so – така
schnell — бързо
fehlerlos — безгрешно
wie — как
langsam — бавно
bedenkenlos – неблагодарен
derart – толкова, така много
schlecht — лошо
blindlings — слепешката
ebenfalls – също така
fahrlässig — небрежно
rittlings — яздешком
ebenso – също така

achtlos — небрежно
genauso – точно така


irgendwie – някак си


geradeaus — направо


hinterrücks – зад ъгъла


insgeheim — тайно


kopfüber — стремглаво, през главаНаречия за връзка и противопоставяне:
auch — също
sonst — иначе, освен това
allerdings – наистина, обаче
indessen – междувременно
anders — иначе
überdies — в добавка
dagegen — напротив
insofern – в това отношение
außerdem – освен това
weiterhin – занапред
doch — все пак
insoweit – в това отношение
ferner — нататък
zudem – освен това
eher — по-скоро
jedoch — но; обаче
desgleichen – нещо подобно
erstens – като първо / първо
freilich — разбира се
nur — само
ebenfalls – също така
zweitens – второ
hingegen — напротив
vielmehr – по-скоро
gleichfalls – по същия начин
drittens – трето
immerhin – поне, все пак
wenigstens – поне; най-малкото

viertens – четвърто

zumindest – поне
 Наречия, указващи на степен или мярка:
einigermaßen – в известна степен, горе-долу
größtenteils – в голяма част
halbwegs — наполовина
teilweise — частично
 Наречия, показващи причина или цел:
also – следователно
folglich — следователно
warum — защо
anstandshalber – за благоприличие
infolgedessen – в следствие на това
weshalb —  поради което
daher – и затова
meinethalben – от моя страна
weswegen –  поради което
darum — затова
mithin – следователно
wozu – при което
demnach – изхождайки от това
nämlich – а именно
hierfür – за това
deshalb — затова, поради това
so – така
hierzu – за това
deswegen — затова, поради това
somit – следователно


Наречия с обозначаване на условия:
dann — тогава
andernfalls – в противен случай
nötigenfalls – в случай на необходимост
genaugenommen – всъщност, строго погледнато
sonst — иначе
gegebenfalls – В дадения случай
schlimmstenfalls – в най-лошия случай
strenggenommen – строго погледнато

Наречия с указване на отстъпка:
dennoch – все пак; въпреки това
doch — все пак
nichtsdestoweniger – при все това
dessen ungeachtet – въпреки това
gleichwohl – все пак, все така
trotzdem – въпреки това
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...