сряда, 1 февруари 2017 г.

Сложно съчинено изречение в немския език (die Satzreihe)

Самостоятелни изречения, свързани помежду си със или без съюзи, се наричат сложно съчинени изречения.

Die Straßen waren von Menschen überfüllt, Berlin jubelte, alles strömte zum Brandenburger Tor.
Улиците били препълнени с хора, Берлин ликувал, всички се стичали към Бранденбургската врата.

Най-разпространените сложно съчинени изречения се явяват тези, които са свързани помежду си със съюзите und (и, а), aber (но, обаче, ама), oder (или), denn (тъй като, защото) и съюзите-наречия auch (също), zuerst (отначало, най-напред), dann (тогава, после, след това), doch (обаче, но), außerdem (освен това), sonst (иначе), darum, deshalb (затова, поради това), trotzdem (въпреки, че).

Съюзите und, aber, denn не се явяват част от изречението (те служат само са свръзка на изреченията) и затова не влияят на словореда, т. е. след тях на първо място стои подлога или второстепенна част на изречението, а на второ място е винаги сказуемото.

Die Sonne ging unter, und wir fuhren nach Hause.
Слънцето залезе и ние тръгнахме към дома.
Die Sonne ging unter, und bald wurde es kalt.
Слънцето залезе и скоро стана хладно
Die Sonne ging unter, aber es war noch sehr warm.
Слънцето залезе, но все още беше топло.
Wir fuhren nach Hause, denn es war schon spät.
Ние тръгнахме към вкъщи, защото вече беше късно.

Съюзът aber може да се намира и в средата на изречението.

Wir fuhren nach Hause, sie aber gingen ins Institut (... sie gingen aber ins Institut).
Ние тръгнахме към вкъщи, а те отидоха в института.

Съюзите-наречия, явявайки се части части на изречението, заемат първо място, а след тях следва сказуемото или неговата изменяема част.

Es war schon spät, deshalb (darum) fuhren wir nach Hause.
Беше вече късно, затова ние тръгнахме към вкъщи.
Zuerst besichtige ich alle Pavillons dieser Ausstellung, dann kaufe ich einige Bücher.
Отначало разгледах всички павилиони на изложението, след това купих няколко книги.
Wir verbrachten dort nicht viel Zeit, doch war ich sehr müde.
Ние не прекарахме много време там, но аз бях много уморен.

За свързване на самостоятелните изречения в сложно съчинени, в немския език могат да се използват също и двойни съюзи: bald ... bald (ту... ту), entweder ... oder (или ... или), nicht nur ... sondern auch (не само ... но и), sowohl ... als auch (както ... така и), teils ... teils (отчасти ... отчасти), weder ... noch (ни ... ни).

Entweder gewinnt er dieses Spiel, oder er muss auf den Kampf um den ersten Platz verzichten.
Или той трябва да изиграе тази игра, или да се откаже от борбата за първото място.
Bald schneite es, bald regnete es wieder.
Ту валеше сняг, ту отново валеше дъжд.
Nicht nur unsere Wissenschaftler arbeiten an dem Problem der Erschließung von Ölvorkommen, sondern auch die Wissenschaftler der anderen Länder helfen ihnen dabei.
Не само нашите учени работят над проблема за проучване на нефтените залежи, но на тях им помагат и учени от други страни.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...