вторник, 15 май 2018 г.

Частицата ZU - част 1


Частицата ZU може да се използва в следните случаи :
🔴1. Инфинитиви с приинфинитивна частица zu
🔴2. Инфинитивен оборот um…zu
🔴3. Придаточни изречения за цел
🔴4. Инфинитивните обороти ohne … zu, statt … zu
Нека да разгледаме различните случаи на употреба на частицата, за да не я бъркаме с предлога ZU (който се употребява с DATIV).
 
Днес ще разгледаме само точка 1 - Инфинитивы с приинфинитивной частицей zu. (в различни постове ще разгледаме различните приложения на ZU)
Вече сме свикнали, че глаголите в речта  трябва да се спрягат. Но доста често се налага в изреченията да се използва и неспрегаемата форма на глагола – инфинитив. 
Радвам се да те видя.
Ние искаме да останем тук.
Нямам желание да разговарям за това.
В тези случаи инфинитива е в качеството на втора част на съставното сказуемо, която ззависи от неговата първа част и се употребява с частицата zu, която се явява и показател за тази зависимост (изключение правят модалните глаголи, след които zu не се употребява).
При глаголите с делими представки zu се вклинява между делимата приставка и основата и се пише слято:
🔹Ich habe keine Zeit, dich anzurufen. – Нямам време да ти позвъня.
В състава на сказуемото инфинитивите зависят обикновеноот глаголите, съществителните и прилагателните:
Основните думи и изрази със зависим инфинитив
а) Глаголы
1. bitten, etwas zu tun - моля... нещо да се направи
2. erlauben, etwas zu tun - разрешавам... нещо да се направи
3. hoffen, etwas zu tun – надявам се ...
4. planen, etwas zu tun – планирам да...
5. raten, etwas zu tun - съветвам...
6. verbieten, etwas zu tun - забранявам....
7. vergessen, etwas zu tun - забравям.....
8. versprechen, etwas zu tun -обещавам...
9. versuchen, etwas zu tun –опитвам се...
10. vorschlagen, etwas zu tun - предлагам....
б) Съществителни
1. (keine) Lust haben, etwas zu tun – (нямам) имам желание(я)…
2. die (keine) Möglichkeit haben, etwas zu tun – (нямам) имам възможност(и)…
3. (keine) Zeit haben, etwas zu tun – (нямам) имам време…
в) Прилагателни с безлично es
1. Es ist gesund, etwas zu tun – полезно е за здравето… да се направи нещо
2. Es ist leicht, etwas zu tun – лесно е…
3. Es ist möglich, etwas zu tun – възможно е…
4. Es ist notwendig, etwas zu tun – необходимо е…
5. Es ist schön, etwas zu tun –добре е, хубаво е....
6. Es ist schwer, etwas zu tun – трудно е, тежко е....
8. Es ist verboten, etwas zu tun – забранено е....
9. Es ist wichtig, etwas zu tun – важно е....
След глагола brauchen инфинитивите винаги се употребяват с zu:
🔹Du brauchst mir das nicht zu sagen. — Не е необходимо да ми казваш това.
🔹Ich brauche heute nicht mehr zu arbeiten. — Днес не е необходимо да работя повече.
По правило, това отрицателно изречение или изречения са с ограничитено значение.

1 коментар:

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...