вторник, 11 април 2017 г.

Употреба на Partizip I в немския език и неговия превод на български език

Partizip I в немския език указва на признак, свойство на предмета, възникващи в резултат на действие. В този случай предмета е активен:
  • der schreibende Schüler — пишещия ученик (действието се извършва от ученика);
  • das zeichnende Mädchen — рисуващото момиче;
  • der fallende Baum — падащо дърво.
Partizip I изразява незавършено действие, което протича едновременно с действието, изразено от сказуемото.
Partizip I има, както и прилагателното, две форми: склоняема (пълна) и несклоняема (кратка).
В пълната си форма Partizip I изпълнява функцията на съгласувано определение на съществителното име и отговаря на въпросите: welcher? was für ein?:
  • Was für ein Junge? — ein laufender Junge (бягащо момче).
  • Welches Mädchen? — das schreibende Mädchen (пишещата момиче).
Partizip I се склонява като прилагателно.
Например:
  • с определителен член:
Nominativ
der lesende Student, die lesende Studentin
Genitiv
des lesenden Studenten, der lesenden Studentin
  • с неопределителен член:
Nominativ
ein lesender Student, eine lesende Studentin
Genitiv
eines lesenden Studenten, einer lesenden Studentin

Превод на Partizip I, употребен в ролята на определение

Ако Partizip I се явява съгласуемо определение към съществително в изречение със сказуемо, изразено чрез глагол в сегашно или бъдеще време, то той се превежда като деятелно причастие в сегашно време.

Например:
Die spielenden Kinder singen frohe Lieder.
Играещите деца пеят весели песни.

Ако Partizip I е в ролята на съгласувано определение, употребено в изречение със сказуемо, изразено от глагол в минало време, то той се превежда като деятелно причастие в минало или сегашно време.

Например:
Die spielenden Kinder liefen uns entgegen.
Срещу  нас тичат игралите (играещите) деца.

Partizip I с частица zu, употребен като определение

Partizip I  на преходните глаголи, употребени в качеството си на определения, могат да имат пред себе си частицата zu. В този случай определяното съществително обозначава предмет, на който може да бъде насочено действие, изразено с Partizip I:

Der zu übersetzende Auszug ist in dieser Zeitschrift besonders interessant.
Откъсът, който трябва да бъде преведен в това списание е особено интересен.
Die zu überwindenden Schwierigkeiten ängstigen uns nicht.
Нас не ни плашат трудностите, които трябва да преодолеем. 

Partizip I с zu често се превежда с определително подчинено изречение.

Превод на Partizip I, употребен в ролята на обстоятелство

Кратката форма на Partizip I в немския език може да бъде в изречението като обстоятелство за вида на действието, поясняващо сказуемото и отговаря на въпроса wie? (как?).

Schweigend betrat er den Lesesaal und nahm Platz.
Мълчейки, той влезе в читалнята и седна.
Sie sitzen lesend im Klassenzimmer.
Те стоят в клас четейки. (Те стоят ... и четат.)
Sie saßen lesend im Klassenzimmer.
Те седят в клас, четейки.

Partizip I в ролята на обстоятелство често се се превежда като деепричастие на основата на минало несвършено време, или като лична форма на глагола в това време, в което е употребено сказуемото, или описателно – съществително с предлог.

Partizip I в кратка форма може да се употребява също и в ролята на несъгласувано определение. В този случай се превежда, както и съгласуваното определение, с деятелно причастие в сегашно или минало време:

Unsere Klasse, bestehend aus 25 Schülern, fuhr in diesem Sommer nach Deutschland.
Нашият клас, състоящ се от 25 ученика, заминава това лято в Германия.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...