сряда, 12 април 2017 г.

Употреба на Partizip II в немския език

Partizip II в немския език се употребява:

1.     За образуването на сложни глаголни времена:
  • Perfekt Aktiv:
Der Frühling ist gekommen.
Пролетта дойде.
  • Plusquamperfekt Aktiv:
Die Schüler hatten sich zu den Prüfungen gut vorbereitet.
Учениците бяха добре подготвени за изпитите.
  • Всички времеви форми на пасив:
In unserem Kino wird ein neuer Film gezeigt.
В нашето кино ще бъде показан нов филм.
Die Aufgabe wurde erfüllt.
Задачата ще бъде изпълнена.
In dieser Straße wird ein neues Theatergebäude gebaut werden.
На тази улица ще бъде построена новата сграда на театъра.
Zu dieser Regel waren zwei Beispiele angeführt worden.
Към това правило бяха приведени два примера. (Това правило е илюстрирано с два примера.)
Diese Erzählung ist in der Zeitschrift ,,Neue deutsche Literatur“ veröffentlicht worden.
Този разказ беше публикуван в списанието «Нойе дойче литература».

2.     В ролята на самостоятелен член:
В кратка форма:
  • Като обстоятелство за вида на действието:
Der Wissenschaftler sprach begeistert von seiner Erfindung.
Ученът с въодушевление говори за своето откритие.
  • Като неизменяема част на именното сказуемо:
Dieses Wort war fett gedruckt.
Тази дума беше с удебелен шрифт.
В пълна форма:
  • Като съгласувано определение на съществително:
Der gebaute Betrieb liefert neue landwirtschaftliche Maschinen.
Построеното предприятие осигурява нови селскостопански машинини.
Die eingetroffene Delegation besuchte das Goethe-Museum.
Пристигналата делегация посети музея на Гьоте..
Die gelesenen Bücher waren sehr interessant.
Прочетените книги бяха много интересни.
Partizip II се склонява също както прилагателните. Виж Склонение на прилагателни в немския език

Превод на  Partizip II

1.     Във функцията на предикатив.

Във функцията на предикатив, т. е. неизменяемата част на именното сказуемо се употребява само Partizip II от преходни глаголи. Превежда се със страдателно причастие в минало време в кратка форма:

Die Straßen der Stadt sind geräumt.
Улиците на града са почистени.
Die Straßen waren schon geräumt.
Улиците вече бяха почистени.
Die Straßen werden geräumt sein.
Улиците ще бъдат почистени.

2.     Във функцията на съгласувано определение.

В ролята на съгласувано определение Partizip II, образуван от преходни глаголи, има пасивно значение и често изразява завършено действие, което предшества действието, описано от сказуемото. В болшинството от  случаите се превежда със страдателно причастие за минало време.

Der gebaute Kanal spielt eine große Rolle für die Wirtschaft des ganzen Gebietes.
Построеният канал играе голяма роля за икономиката на цялата област.
Die erfüllte Aufgabe war sehr kompliziert.
Изпълнената задача беше много сложна.

Partizip II от непреходни глаголи изразява завършено действие, което предшества действието, изразено от сказуемото. Превежда се като деятелно причастие в минало време:

Die eingetroffenen Gäste wollten zuerst das Zentrum der Stadt besichtigen.
Пристигналите гости искаха първо да разгледат центъра на града.
Der gekommene Frühling war in diesem Jahr ungünstig.
Настъпващата пролет през тази година беше неблагоприятна.
Das eingeschlafene Kind lag ruhig im Bett.
Заспиващото дете лежеше спокойно в леглото.

3.     Във функцията на несъгласувано определение.

В ролята на несъгласувано определение Partizip II се превежда като съответстващото съгласувано причастие:
Der Roman dieses jungen Schriftstellers, im vorigen Jahr herausgegeben, machte auf mich einen großen Eindruck.
Романът на този млад писател, публикуван миналата година, направи голямо впечатление.
Von dem Lehrer gelobt, erfüllen die Schüler die nächste Übung noch fleißiger.
Учениците, похвалени от учителя, и направиха следващото още по-прилежно.

4.     В ролята на обстоятелство.

В ролята на обстоятелство Partizip II както от непреходни, така и от преходни глаголи се превеждат като деепричастие в минало време.

Nach Hause zurückgekehrt, erzählte Kurt viel Interessantes von seiner Reise.
Връщайки се у дома, Курт разказва много интересно за своето пътешествие.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...