сряда, 26 юли 2017 г.

Преходни и непреходни глаголи в немския език

Според характера на синтактичната връзка, немските глаголи се делят на преходни и непреходни. Към групата на преходните (transitive Verben, vt) се отнасят глаголите, изискващи след себе си пряко допълнение, т. е. допълнение, изразено със съществително или местоимение в Akkusativ без предлог.
Действието на такива глаголи е непосредствено върху предмета, например:
lesen (wen? was?) Der Junge liest ein Buch. Момчето чете книга.
sehen (wen? was?) Siehst du dieses Madchen! Виждаш ли това момиче!
verstehen (wen? was?) Ich verstehe diesen Text nicht. Не разбирам този текст.

Преходните глаголи в немския език не винаги съответстват на глаголите, изискващи пряко допълнение в българския. Затова при превод следва да се обърне особено внимание на граматичната форма на глаголното допълнение и при необходимост да се направи справка в речника. Сравнете:

kaufen, vt - купувам (какво? кой?)
zeichnen, vt - рисувам (какво? кой?)
besuchen, vt - посещавам (какво? кой?)

Но:

storen, vt – намесвам се (в какво? )
brauchen, vt – нуждая се (от какво? От кого?)
heiraten, vt – омъжвам се (за кого?), женя се (за кого?)
leiten, vt - ръководя (какво? кого?)
beantworten, vt - отговарям (на какво?)

и на обратно:

чакам (какво? кого?) - warten auf Akk.
поздравявам(какво? кого?) - gratulieren (wem?) Dat.
благодаря (на какво? На кого?) - danken (wem?) Dat.
срещам (кого? Какво?) - begegnen (wem?) Dat.

Допълнение, отнасящо се за непреходни глаголи, се нарича косвено, то може да бъде изразено със съществително в в Genitiv или Dativ без предлога също така и в Genitiv, Dativ, Akkusativ с предлог.

bedürfen (wessen?) Dieser Brief bedarf keiner Antwort. Това писмо не се нуждае от отговор.

folgen (wem?) Der Hund folgte dem Knaben. Кучето последвало момчето.

warten (auf wen?) Meine Schwester wartet auf ihre Gaste. Моята сестра чака гости.

Действието на непреходните глаголи (intransitive Verben, vi) не е задължително отправено към някакъв предмет. В този случай допълнението отсъства, например:


Die Kinder lachen. Децата се смеят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...