петък, 7 юли 2017 г.

Безличното местоимение es в немския език (Unpersönliches Pronomen)

Безличното местоимение es в немския език се употребява:
1.     с безлични глаголи, които изразяват природни явления:

Es regnet.
Вали дъжд.
Es blitzt.
Има мълния/светкавица.

2.     при обозначаването на състояния или настъпване на състояние, когато става въпрос за природно явление, а също и за обозначаване на времето:

Es wird dunkel. — Стъмва се.
Wie spät ist es? — Колко е часът?
Es ist Sommer. — Лято е.
Es ist acht Uhr. — Осем часа е .
Es ist Morgen. — Сутрин е.
Mir ist es heute gut. — Днес ми е добре.
Es ist früh. — Рано е.

3.     в някои речеви обороти от типа: wie geht es — как си; es heißt — говори се; es gibt (има); es handelt sich um ... иде реч за ...

In diesem Zimmer gibt es vier Stühle, einen Tisch und einen Bücherschrank.
В тази стая има четири стола, маса и шкаф за книги.
Es handelt sich um das Fernstudium.
Става дума за задочно обучение
Wie geht es Ihnen?
Как сте?

4.     при обозначаване на физическо усещане или настроение на човек:

Es friert mich.
Студено ми е.
Es ist mir traurig zumute.
Тъжно ми е.

5.     в качеството си на формален (граматически) подлог при наличието на логически подлог след сказуемото или неговата изменяема част:

Es werden einige Schwierigkeiten betont.
Обръща се внимание на някои трудности.
(Логическия подлог в това изречение е Schwierigkeiten.)

Но местоимението es се изпуска, ако на първо място в изречението стои подлог или някаква друга част на изречението:

In der Sitzung werden einige Schwierigkeiten betont.
На съвещанието се обърна внимание на някои трудности.

Безличното местоимение es български език не се превежда.
Безличното местоимение es не бива да се бърка с личното или указателно местоимение es. За разлика от тях, безличното es в немския език се явява чисто граматически елемент:

Es ist wichtig.
Това е важно (es тук е в ролята на указателно местоимение).
Das Fenster befindet sich in diesem Zimmer rechts. Es ist nicht besonders hoch.
Прозорецът в тази стая е в дясно. Той не е много голям (es тук е лично местоимение, употребено вместо Fenster).


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...