сряда, 29 март 2017 г.

Предлози в немския език – управление, значение, примери

Предлог
Превод
Управление
Примери за употреба
an
на (на вертикална повърхност)
wo? — Dativ
Das Bild hängt an der Wand.
Картината виси на стената.
wohin? — Akkusativ
Er hängt das Bild an die Wand.
Той закача картина на стената.
до
wohin? — Akkusativ
Die Jungen gingen ans Meer.
Момчетата отидоха до морето
на (близо до)
wo? — Dativ
An der Brücke hielt das Auto.
На (близо до) моста колата спря.
auf
на (на хоризонтална повърхност)
wo? — Dativ
Das Buch liegt auf dem Tisch.
Книгата лежи на масата.
wohin? — Akkusativ
Der Schüler legt das Buch auf den Tisch.
Ученикът оставя книгата на масата.
по
Akkusativ
Er schlug auf den Tisch.
Той удари по масата.
Auf seinen Befehl begann der Angriff.
По негова заповед започна атака.
aus
от
Dativ
Er las mir eine Stelle aus diesem Brief.
Той ми прочете пасаж от това писмо.
Anzüge aus Wolle sind warm.
Костюмите от вълна са топли.
außer
Освен (вън от; извън)
Dativ
Außer uns war dort keiner.
Освен нас, там нямаше никой.
außerhalb
Извън (вън от)
Genitiv
Seine Wohnung lag außerhalb der Stadt.
Неговото жилище е разположено извън града.
bei
До, у, при
Dativ
Der Kranke war beim Arzt.
Болният беше при лекаря.
при, до, у; близко до (място);
Wir erholten uns bei München.
Ние почивахме близо до Мюнхен.
при (по време на)
Beim Lesen benutzte er die Brille.
При четене той използва очила.
binnen
в течение на (в продължение на; в срок от)
Genitiv или Dativ
Binnen einer Woche bereitete er sich auf die Prüfung vor.
В продължение на една седмица той се подготвяше за изпита.
diesseits
От тази страна, отсам
Genitiv
Diesseits des Flusses erstrecken sich Wiesen.
От тази страна на реката се простират ливади .
durch
през
Akkusativ
Durch das Fenster wehte kalter Wind.
През прозореца влиза студен въздух.
през
Demonstranten zogen durch die Stadt.
Демонстрантите преминаха през града.
Благодарение на
Wir wurden durch einen Zufall bekannt.
Ние се запознахме благодарение на случайността.
entlang
Покрай; по продължение на
Akkusativ*
Das Ufer entlang führt eine Autostraße.
Покрай (по протежение на) брега минава шосе.
für
За
Akkusativ
Wir arbeiten für die Zukunft.
Ние работим за бъдещето.
Wir kämpfen für europäische Werte.
Ние се борим за европейски ценности.
Ich leihe diese Bücher für eine Woche.
Взимам тази книга за една седмица.
gegen
Против, срещу
Akkusativ
Wir sind gegen dieses Abkommen.
Ние сме против това споразумение.
Es geschah gegen seinen Willen.
Това се случи против волята му.
около (приблизително)
Gegen zwei Uhr hörte der Regen auf.
След около два часа дъждът спря.
gegenüber
Срещу (за място)
Dativ
Die Haltestelle befand sich gegenüber dem Haus. (Или: ... dem Haus gegenüber.)
Остановка находилась напротив дома.
Спрямо, по отношение на (някой)
Mir gegenüber war er immer freundlich.
Спрямо мен той е винаги дружелюбен.
gemäß
съгласно (в съответствие)
Dativ
Wir handelten gemäß der Vorschrift.
Ние действаме съгласно инструкциите.
hinter
зад
wo? — Dativ
Hinter dem Haus war ein Garten.
Зад къщата имаше градина
wohin? — Akkusativ
Er versteckte sich hinter den Baum.
Той се скри зад дървото.
in
в (вътре)
wo? — Dativ
In der Handtasche liegen Bücher und Hefte.
В чантата има книги и тетрадки.
в (вътре)
wohin? — Akkusativ
Die Kinder gehen in die Schule.
Децата отиват в училището.
През, в, след  (за време, с глагол в сегашно или бъдеще време)
wann? — Dativ
In einer Woche beendet er diese Arbeit.
След седмица той приключи тази работа.
infolge
Вследствие, поради, заради
Genitiv
Infolge dieses Fehlers stimmte die ganze Rechnung nicht.
Вследствие на тази грешка челия разчет (изчисление) беше неправилен.
innerhalb
(вътре) в (място)
Genitiv
Innerhalb der Stadt herrschte noch reges Leben.
В града още цареше оживление.
в течение, в продължение на
Innerhalb einer Stunde veränderte sich völlig die Lage.
В продължение на един час положението коренно се измени.
jenseits
Отвъд, от другата страна
Genitiv
Jenseits des Flusses sang jemand.
От другата страна на реката някой пееше.
längs
Покрай, по продължение на
Genitiv
Wir gehen längs des Flusses.
Ние вървим покрай реката.
laut
Съгласно, по силата на
Genitiv
Laut dieser Meldung hatte der Wissenschaftler nie Erfolg.
Съгласно това съобщение, ученият никога няма да успее.
mit
с
Dativ
Ich las mit Interesse.
Аз чета с интерес.
Er sprach mit seinen Freunden.
Той говори със своите приятели.
Er fliegt nach dem Süden mit dem Flugzeug.
Той лети на юг със самолет.
mittels
посредством
Genitiv
Mittels mehrfacher Kreuzung erhielt man diese Pflanze.
Това растение беше получено посредством многократни кръстоски.
nach
след
Dativ
Nach der Arbeit begaben sich alle in das Lokal.
След работа всички се отправихме към ресторанта.
За, към, на, в (за място, пред географски названия)
Ich fahre heute nach München.
Аз отивам днес в Мюнхен.
Mein Freund fliegt morgen nach dem Ural.
Моя приятел утре лети за Урал.
по (съгласно, според – план, образец)
Wir wurden nach der Reihe ausgerufen.
Нас ни викаха по ред.
Wir arbeiten nach dem Plan.
Ние работим по план.
След (за време, с глагол в минало време)
Nach einer Woche versammelten sie sich wieder.
След седмица те се събраха отново.
neben
До, около
wo? — Dativ
Neben dem Tisch stand ein Sessel.
До масата стои кресло.
wohin? — Akkusativ
Er stellte den Sessel neben den Tisch.
Той сложи креслото до масата.
наред
Dativ
Neben den Berufsfächern studierte er auch Fremdsprachen.
Наред със специалните предмети, той изучава и чужди езици.
oberhalb
От горната страна, над
Genitiv
Oberhalb der Bergsohle hörte der Wald auf.
Над планинската пътека гората свърши
ohne
без
Akkusativ**
Er verstand schon alles ohne Wörterbuch.
Той вече разбира всичко без речник
seit
от (за време)
Dativ
Er arbeitete in unserem Betrieb seit dem Jahre 2001.
Той работи в нашия завод от 2001 година.
Seit einem Jahr leben wir in München.
От една година ние живеем в Мюнхен.
statt
вместо
Genitiv
Statt der Zeichenstunde hatten wir Mathematik.
Вместо урока по рисуване имахме математика.
trotz
Въпреки
Genitiv (Dativ)
Trotz aller Schwierigkeiten hat sie das Lachen nicht verlernt.
Въпреки всички трудности, тя все още не забравя да се смее/все още се смее.
über
над
wo? — Dativ
Über dem Platz erschienen Flugzeuge.
Над площада се появиха самолети.
wohin? — Akkusativ
Er hängte das Bild über den Tisch.
Той закачи картината над масата.
през
по
Akkusativ
Der Weg führte über die Brücke.
Пътят минаваше през моста.
Sie gingen über den Viktualienmarkt.
Те вървят през Виктуалиенмаркту.
um
около
Akkusativ
Um die Stadt gibt es viele Gärten.
Около града има много градини.
в (при обозначаване на час)
Das Konzert begann um 7 Uhr.
Концертът започва в 7 ч.
с (при обозначаване на количество)
Sein Bruder ist um 2 Jahre älter.
Неговия брат е с 2 години по-голям.
unter
под
wo? — Dativ
Die Kinder saßen unter dem Baum.
Децата седяха под дървото.
wohin? — Akkusativ
Die Kinder setzten sich unter den Baum.
Децата седнаха под дървото.
сред
Dativ
Unter unseren Schülern gibt es viele gute Sportler.
Сред нашите ученици има много добри спортисти.
при
Nur unter dieser Bedingung kann die Aufgabe erfüllt werden.
Само при това условие задачата може да бъде изпълнена.
под (до)
Kinder unter 16 Jahren werden nicht zugelassen.
Деца под 16 години не се допускат.
unterhalb
под
Genitiv
Ein Kilometer unterhalb der Brücke gab es einen Bootsverleih.
Километър под моста имаше лодки под наем.
unweit
недалече от (в близост)
Genitiv
Unweit des Dorfes war ein Wald.
Недалече от селото имаше гора.
von
от
Dativ
Heute bekam ich von ihm einen Brief.
Днес получих писмо от него.
от
Von dem Dach sah man alles gut.
От покрива се вижда добре.
от
Einer von den Zuhörern stellte mehrere Fragen.
Един от слушателите зададе няколко въпроса.
vor
пред
wo? — Dativ
Vor dem Haus ist ein Brunnen.
Пред къщата има извор.
wohin? — Akkusativ
Er stellte den Tisch vor das Fenster.
Той постави Масата пред прозореца.
Преди
wann?— Dativ
Vor dem Schlafen geht sie baden
Преди сън тя взема вана.
Vor drei Jahren war diese Gegend noch unbewohnt.
Преди три години тази местност беше безлюдна.
от (за причине)
Dativ
Die Kinder tanzten vor Freude.
Децата танцуват от радост.
während
По време
Genitiv
Während einer Parlamentssitzung schlief ein Minister ein.
По време на заседанието на парламента един министър заспа.
wegen
Поради, заради
Genitiv
Wegen der Kälte gingen die Kinder nicht in die Schule.
Поради студа децата не отиват на училище.
Wegen ihrer Kinder unternahm sie diesen Schritt.
Заради децата си тя предприе тази стъпка.
wider
против
Akkusativ
Er tat das wider seinen Willen.
Той направи това против своята воля.
zu
Към, у, при, на (за направление)
Dativ
Heute kommt zu mir ein Freund.
Днес при мен ще дойде приятел.
Abends gehen wir zum Konzert.
Вечерта ще отидем на концерт.
за (за цел)
Er kaufte ein Buch zum Lesen.
Той купи книга за четене.
zufolge
Вследствие на
Genitiv
Zufolge dieses Vorfalls kam der Zug mit Verspätung.
Вследствие на това произшествие, влака дойде със закъснение.
zwischen
между
wo? — Dativ
Zwischen den beiden Dörfern gab es eine tiefe Schlucht.
Между селата имаше дълбока клисура.
wohin? — Akkusativ
Er stellte sich zwischen die beiden Streitenden.
Той застана между двамата спорещи.


* Понякога entlang стои пред съответното съществително и в този случай се управлява от дателен падеж.

** След предлога ohne съществителното се употребява без член.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...