петък, 10 март 2017 г.

Подчинено изречение за време в немския език - Temporalsätze

Подчиненото изречение за време в немския език указва времето за извършване на действието или времето на състоянието, описани в главното изречение, и отговаря на въпросите wann? (кога?), wie lange? (колко дълго?), seit wann? (от кога?), bis wann? (до кога?). Те се свързват с главното изречение посредством съюзите:

als
ehe
seit
sobald
während
bevor
indem
seitdem
solange
wenn
bis
nachdem
sooft
da

Най-често употребявани в немския език се явяват als, wenn (когато, като), bevor (преди да), bis (до...), nachdem (след като), seit, seitdem (откакто, откогато), während (през време на; по време на; докато).

За едновременност на действията в главното и подчиненото изречение обикновено указват съюзите indem (докато), solange (докато; през времето, докато), während (през време на; докато), wenn (когато, като) и често als (когато).

Während meine Freunde ihren Urlaub in Spanien verbrachten, fuhr ich nach Frankreich.
Докато приятелите ми прекарваха отпуската си в Испания, аз отидох до Франция.
Wenn ich freie Zeit habe, treibe ich Sport.
Когато имам свободно време, се занимавам със спорт.
Als wir nach Hause gingen, war es schon ziemlich spät.
Когато отидохме в къщи, беше вече достатъчно късно.

Съюзът als се употребява в немския език при еднократно действие в миналото. Съюзът wenn е характерен за бъдещето и настоящето време. Съюзът wenn с минало време се употребява само при многократно време.

Wenn wir uns trafen, erinnerten wir uns immer an unsere Studienjahre.
Когато се срещаме, ние винаги си спомняме за ученическите ни години.

Ако действието в подчиненото изречение предшества действието в главното, то обикновено се използват съюзите als (когато), nachdem (след като), seitdem (откакто), sobald (веднага щом).

Als ich in Berlin angekommen war, rief ich meinen alten Freund an.
Когато дойдох в Берлин, позвъних на моя стар приятел.
Er kam zu mir, nachdem er seine Arbeit beendet hatte.
Той дойде при мен, след като завърши своята работа.
При обозначаване на действие в миналото в подчинено изречение с тези съюзи, по правило, се използва плюсквамперфект, а в главното - претеритум.

При повторно, многократно действие се употребяват съюзите wennsooft (всеки път, когато).

Wenn es schneit, wird es stets wärmer.
Когато вали сняг, винаги става топло.
Sooft sie uns besuchte, erzählte sie viel Interessantes über ihre Arbeit im Betrieb.
Всеки път, когато тя ни посещава, ни разказва много интересни неща за своята работа в предприятието.
Началото на действието в главното изречение може да бъде изразено с подчинено изречение за време със съюзите seit, seitdem (откакто), края на действието – съюз bis (до; докато не...).

Seit (seitdem) ich ihn kenne, bleibt er unverändert.
Откакто го познавам,той не се променя.
Warte hier, bis ich komme.
Чакай тук, докато не дойда.

Периода на действие в главното изречение може да бъде обозначен и без конкретно указание за неговото начало или край. В този случай се употребяват съюзите indem (докато), solange (докато; през времето, докато; откакто), indessen (в това време; докато) и др.

Solange ich ihn kenne, (solange) arbeitet er in diesem Betrieb.
Откакто го познавам, той работи в този завод.
Indem er frühstückte, sah er die Zeitung durch.
Докато закусва, той преглежда вестника.

Ако действието в подчиненото изречение следва след действието в главното, се употребяват съюзите bevor, ehe (преди да), bis (докато не).

Sie unterhielten sich, bis die Glocke den Abgang des Zuges verkündete.
Те разговаряха, докато камбаната не оповести заминаването на влака.
Sie bringt das Kind in den Kindergarten, bevor sie zur Arbeit geht.
Тя води детето в детската градина, преди да отиде на работа.

Подчиненото изречение за време може да стои както преди главното, така и след него.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...