сряда, 18 януари 2017 г.

Количествени /бройни/ числителни в немския език

Количествените числителни в немския език отговарят на въпроса wieviel? (колко?).

Zehn Hefte liegen auf dem Tisch.
(Wieviel Hefte liegen auf dem Tisch?)
Десет тетрадки лежат на масата.
(Колко тетрадки има (лежат) на масата?)
Im Zimmer stehen drei Stühle.
(Wieviel Stühle stehen im Zimmer?)
В стаята има три стола.
(Колко стола има в стаята?)

Ако пред съществителното има количествено числително, то съществителното се употребява без член: zwei Fenster, drei Zeitschriften.

По своето образуване количествените числителни се делят на прости, производни и сложни.
Числата от 1 до 12 включително са прости:
1 — ein(s)*
5 — fünf
9 — neun
2 — zwei
6 — sechs
10 — zehn
3 — drei
7 — sieben
11 — elf
4 — vier
8 — acht
12 — zwölf

Към простите се отнасят и:
 • 100 — hundert
 • 1000 — tausend
Сложните числителни от 13 до 19 (включително) се образуват като към числата от първата десетка се прибавя zehn.
 • 13 — dreizehn
 • 14 — vierzehn
 • 15 — fünfzehn
 • 16 — sechzehn (в sechs се изпуска s)
 • 17 — siebzehn (в sieben се изпуска en)
 • 18 — achtzehn
 • 19 — neunzehn
Производните числителни, обозначаващи десетиците, се образуват като към числата от първата десетка се добави суфикс -zig .
 • 20 — zwanzig (с изменение на корен)
 • 30 — dreißig (-ßig вместо -zig)
 • 40 — vierzig
 • 50 — fünfzig
 • 60 — sechzig (s се изпуска)
 • 70 — siebzig (en се изпуска)
 • 80 — achtzig
 • 90 — neunzig
Всички останали количествени числителни се явяват сложни и се образуват като десетиците и единиците се свързват с помоща на съюза und.

В немския език думата за единиците стои пред тази на десетиците, а двете заедно се пишат слято и образуват една дума:
 • 83 — dreiundachtzig
 • 150 — (ein)hundertfünfzig
 • 4257 — viertausendzweihundertsiebenundfünfzig
 • 579 403 — fünfhundertneunundsiebzigtausendvierhundertdrei
Числителните бройни в немския език не се склоняват.
Изключение правят:
 • Числителното бройно ein (един), eine (една), ein (едно);
 • Ако числителното ein (eine, ein) се използва със съществително, то то се склонява като неопределителен член. То се различава от члена по това, че се произнася с ударение:
Der Lehrer hat mir nur eine Frage gestellt.
Преподавателят ми зададе само един въпрос.
Ich habe (nur) einen Bleistift.
Имам (само) един молив.
 • Количествените числителни zwei, drei също могат да имат изменяеми форми в родителен и дателен падеж:
Genitiv
zweier
dreier
Dativ
zweien
dreien
В съвременния немски език често се срещат във формите си в родителен падеж — zweier, dreier:

Das sind die Arbeiten zweier hervorragenden Wissenschaftler.
Това са работите на двама превъзходни (изтъкнати) учени.
Das ist die Schöpfung dreier Künstler.
Това е творение на трима художници.

Количественото числително се употребява при обозначение на години, то стои след думата Jahre, която може и да се изпусне:

Der Dreißigjährige Krieg begann im Jahre 1618. (Чете се sechzehnhundertachtzehn, т. e. при обозначаването на години се казват не хиляди, а стотни)
Тридесетгодишната война започва през 1618 година.
Или:
Der Dreißigjährige Krieg begann 1618.
(изпуснато е съществителното с предлога im Jahre)

От числителните бройни с помоща на суфикса -er се образуват несклоняеми прилагателни:
 • achtziger (in den achtziger Jahren, in den 80er Jahren—през 80-те години)
Съществуват и така наречените многократни числителни, които изразяват повторяемост на действието. Те се образуват от числителните бройни с помоща на наставките:
 • -mal (например: zweimal — дважди/два пъти/, dreimal — трижди /три пъти/);
 • -fach (например: zweifach — двоен, dreifach — троен).
Er wiederholte diese Wörter schon dreimal.
Той повтори вече три пъти тези думи.* -s се запазва само при броене (eins, zwei, drei ... —раз, два, три ... ).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...