петък, 13 януари 2017 г.

Неопределени местоимения в немския език (Indefinitpronomen)

Най-често употребяваните неопределени местоимения в немския език се явяват:
jemand, einer (някой), jeder (всеки), man (не се превежда), etwas (нещо), irgendein (някой, който и да е), alle (всички), viele (много), wenige (не много, малко), einige (някои, няколко).
Неопределените местоимения се употребяват както за замяна на съществителните, така и на прилагателните.

Употреба на местоименията man, jemand, etwas, einer
Неопределеното местоимение man се употребява винаги в качеството си на подлог в неопределено-личните изречения, т. е. изречения, където действащото лице се подразбира, но не се указва. Глаголът в изречение с man стои в 3-то лице ед. ч.
В съответните изречения на български, глагола е в 3-то лице, мн. число или 2-ро лице, ед. ч.

Auf dem Sportplatz spielt man Volleyball.
На спортната площадка играят волейбол.

Mit Vergnügen fährt man am Sonntag aufs Land.
С удоволствие отиваш в неделя на село.

Man geht gern in den Wald.
С удоволствие ходиш в гората.

Местоимението man често се употребява с модални глаголи: man kann, man muss:

Neue Bücher kann man in unserer Bibliothek bestellen.
Нови книги може да се поръчат в нашата библиотека.

Diese Wörter muss man noch einmal wiederholen.
Тези думи е нужно да се повторят още веднъж.

Неопределеното местоимение jemand се склонява като определителен член, като няма множествено число:

Nominativ
jemand
Genitiv
jemandes
Dativ
jemandem
Akkusativ
jemanden

В Dativ и Akkusativ окончанията -em, -en не са задължителни:

Wir sehen jemand(en) dort.
Ние виждаме някой там.

Неопределените местоимения einer, eine, eines (един, една, едно, някой)  се употребява в изречението за замяна на съществително, което обозначава някакво неопределено лице:

Nur einer soll noch kommen.
Още един трябва да дойде.
Eine der Mitarbeiterinnen (eine von den Mitarbeiterinnen) sprach über neue Methoden im Werk.
Една от служителките говори за новите методи в завода.

Неопределеното местоимение etwas не се склонява и се употребява в значение «нещо» или «малко»:
Plötzlich erblickten wir etwas (was) in der Ferne.
Изведнъж видяхме нещо (какво?) в далечината.

Местоимение etwas може да се използва понякога с прилагателно име, което е употребено в ролята на съществително в среден род (с така наречените субстантирани прилагателни):
In dieser Ausstellung haben wir etwas ganz Neues gesehen.
На тази изложба ние видяхме нещо съвсем ново.

Местоименията jemand, etwas могат да образуват нови неопределени местоимения с наречието irgend:
  • irgendjemand (irgendwer) — някой, който и да е;
  • irgendwas (irgendetwas) — нещо (каквото и да е).
Irgendjemand vergaß im Seminarraum sein Heft.
Някой е забравил тетрадката си в аудиторията за семинарни занятия.
Erzähle mir irgendetwas Interessantes.
Разкажете ми нещо интересно.

Употреба на местоименията jeder, irgendein, alle, viele, wenige и einige

Местоимението jeder (-es, -e, -e) — всеки обикновено се употребява в единствено число и се склонява като определителен член:

Падеж
М. p.
Cp. p.
Ж. p.
Nominativ
jeder
jedes
jede
Genitiv
jedes
jedes
jeder
Dativ
jedem
jedem
jeder
Akkusativ
jeden
jedes
jede

Примери:
Jeder soll morgen kommen.
Всеки е длъжен утре да дойде.
Wir kennen hier jeden.
Ние тук знаем всеки.
Jeder Mensch ist wie ein Mond: er hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt.
Всеки човек, подобно на Луната, има своята неосветена страна, която на никой не показва.
Местоимението irgendein (някой, някакъв) се склонява в единствено число като неопределителен член, а в множествено се използва формата irgendwelche:

Irgendein Zug ist eben vom Bahnsteig 3 abgefahren.
Някакъв влак току що замина от 3-ти перон.
Irgendeine Zeitschrift liegt auf dem Tisch.
Някакво списание лежи на масата.
Irgendwelche Zeitschriften liegen auf dem Tisch.
Някакви списания лежат на масата.

Местоимения alle (всичко), viele (много), einige (няколко), wenige (не много) изразяват неопределено число, те се склоняват като определителен член в мн. число:

Падеж
Nominativ
alle
viele
einige, wenige
Genitiv
aller
vieler
einiger, weniger
Dativ
allen
vielen
einigen, wenigen
Akkusativ
alle
viele
einige, wenige

Примери:
Viele lernen Fremdsprachen.
Много учат чужди езици.
Nur einige (wenige) machen diese Übung richtig.
Само няколко  (не много) правят това упражнение правилно.
Er hilft nur einigen (wenigen).
Той помага само на някои (не много).
Alle (viele) Leser dieser Bibliothek nehmen oft an verschiedenen Konferenzen teil.
Всички (много) читатели на тази библиотека взимат участие в различни конференции.

Към неопределените местоимения следва да се отнесат и такива нерядко употребявани местоимения като:


mehrere — някои, няколко
Hier arbeiten mehrere Rechenmaschinen.
Тук работят няколко изчислителни машини.
sämtliche — всички
Heute wohnen sämtliche Studenten bei.
Днес присъстват всички студенти.

manche — някои; manch — някой и друг, някой
Wir sollen noch manche Probleme lösen.
Длъжни сме да решим още някои проблеми.

jederman — всеки
Jederman kann es verstehen.
Всеки може да го разбере.

1 коментар:

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...