понеделник, 16 януари 2017 г.

Въпросителни местоимения в немския език (Interrogativpronomen)

Към въпросителните местоимения спадат:
wer? (кой?), was? (какво?); welcher? (welches? welche? welche?) — кой? (коя? кое? кои?); was für ein? (was für eine? was für ein?) — какъв? (каква? какво?); was für? (какви? Що за?).

Въпросителното местоимение wer? Винаги се отнася за лица:

Wer schreibt? — Anna schreibt.
Кой пише? — Анна пише.
Wer liest? — Die Studenten lesen.
Кой чете? – Студентите четат.

Местоимението was? Се използва при предмети и отвлечени понятия:

Was liegt auf dem Tisch? — Auf dem Tisch liegen Bücher.
Какво лежи /има/ на масата? — На масата лежат книги.
Was findet am Freitag statt? — Am Freitag findet eine Konferenz statt.
Какво ще се състои в петък? — В петък ще се състои конференция.

За професия и вид на занятието се употребява местоимението was?
Какъв е той (по професия)? — Той е лекар.
Was ist er (von Beruf)? — Er ist Arzt.

В изречения с подлог wer или was, глагола (неговата изменяема част) е в 3-то лице единствено число.

Склонение на местоименията wer? was?

Падеж
Местоимение
Nominativ
wer? кой?
was? какво?
Genitiv
wessen? чий?
wessen? чий?
Dativ
wem? кому?
wem?
Akkusativ
wen? кого?
was? какво?

Въпросителното местоимение wer? Може да се употребява и с предлози:

Von wem hast du heute einen Brief bekommen?
От кой получи писмо днес?
Über wen sprach man in dieser Versammlung?
За кой говориха на това събрание?

Местоимението welcher? Се употребява в случай на отделяне на един предмет от редица сходни:

Welche Straßen von München sind besonders schön?
Кои улици на Мюнхен са особено красиви?

Склонение на местоимението welcher (-es, -е)

Падеж
Ед. число
Мн. число
М. р.
Cp. p.
Ж. p.
Nominativ
welcher
welches
welche
welche
Genitiv
welches
welcher
welcher
Dativ
welchem
welcher
welchen
Akkusativ
welchen
welches
welche
welche

Местоимението welcher може да се използва и в кратка форма (обикновено при възклицания):

Welch schöne Aussicht!
Каква красива гледка!
Welch schöne Überraschung!
Каква приятна изненада!

Въпросителното местоимение was für ein? Се употребява при изясняване на качества или свойства на предмета:

Was für eine Ausstellung ist das? — Das ist eine Bauausstellung.
Каква е тази изложба? — Това е строителна изложба.
Was für Autos stehen vor unserem Haus? — Vor unserem Haus stehen ein gelbes und ein braunes Auto.
Какви (що за) коли има пред нашата къща? — Пред нашата къща има жълта и кафява кола.

Склонение на was für ein (eine)

Падеж
Ед. число
М. р.
Cp. p.
Ж. p.
Nominativ
was für ein
was für eine
Dativ
was für einem
was für einer
Akkusativ
was für einen
was für ein
was für eine

В Genitiv местоимението was für ein (eine) не се употребява.
В множествено число was für? не се изменя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...