понеделник, 30 януари 2017 г.

Обстоятелство (das Adverbiale)

Обстоятелството в немския език е второстепенен член на изречението, който пояснява сказуемото, т. е. влиза в състава на групата на сказуемото. То разкрива при какви обстоятелства се извършва дадено действие, указва за местото, времето, причината, целта и условие на действието.
Функцията на обстоятелство в немския език най-често се изпълнява от наречия и съществителни с предлог. Могат да бъдат употребени и причастия, местоименни наречия, ифинитив, инфинитивни групи и обороти, а също и придатъчни изречения.
В зависимост от значението се различават следните видове обстоятелства:
 • обстоятелство за място,
 • обстоятелство за време,
 • обстоятелство за вида на действието,
 • обстоятелство за причина,
 • обстоятелство за цел,
 • обстоятелство за условие,
 • отстъпителни обстоятелства,
 • обстоятелство за модалност.
Обстоятелство за място

Обстоятелството за  място в немския език указва за местото или направление на действието. Отговаря на въпросите - wo? (къде?), wohin? ((на)къде?), woher? (откъде?).
Обстоятелството за място може да бъде изразено чрез наречие (в това число и местоименно) или предложна група.

Dort sitzen unsere Gäste (wo?).
Там седят нашите гости.
Sie kamen nach Moskau zum Fest (wohin?).
Те дойдоха в Москва за празника.
Sie kamen aus verschiedenen Ländern (woher?).
Те дойдоха от различни страни.
Dieses Haus wurde voriges Jahr gebaut.
Darin wohnen viele Mitarbeiter unseres Betriebes (wo?).
Тази къща беше построена миналата година. В нея живеят много служители на нашето предприятие.

Обстоятелство за време

Обстоятелството за време указва времето или продължителността за извършване на действието, начало или край на действието, а също така и повторяемост.
Обстоятелството за време отговаря на въпросите wann? (кога?), wie lange? (колко дълго?), seit wann? (от кога?), bis wann? (до кога?), wie oft? (колко често?).
То може да бъде изразено чрез наречие за време, предложна група, съществително в родителен, дателен или винителен падеж.

Die Kinder gehen täglich in die Schule (wie oft?).
Децата ежедневно ходят на училище.
Es geschah eines Morgens (wann?).
Това се случи една сутрин.
Den ganzen Tag blieb der Himmel klar (wie lange?).
Целия ден небето остана ясно.
Am Abend begann es aber zu schneien (wann?).
Вечерта, обаче, заваля сняг.

Обстоятелство за вида на действието

Обстоятелството за вида на действието се явява качествена и количествена характеристика на действието. Към него се отнася и обстоятелството за сравнение.
Обстоятелството за вида на действието отговаря на въпросите wie? (как?), auf welche Weise? (как?).
Обстоятелство за вида на действието могат да бъдат наречия, предложни групи, причастия, инфинитивни обороти.

Wir gingen zusammen nach Hause.
Ние отидохме в къщи заедно.
Das Auto fuhr mit großer Geschwindigkeit.
Автомобилът вървеше /се движеше с висока скорост.
Das geschah folgendermaßen.
Това се случи така /както следва/ .
Getrost ging er nach Hause.
Спокойно той отиде у дома.
Sie schwieg eine Weile, statt sofort zu antworten.
Тя помълча малко, вместо да отговори веднага.
Er ging, ohne mich zu bemerken.
Той вървеше без да ме забележи.

Обстоятелството за сравнения в немския език изразява сравнение по признак или качество. Ако качествата или признаците на сравнение са еднакви, то се използва съюза wie:

Morgen werde ich so früh aufstehen wie heute.
Утре ще стана също толкова рано, както днес.

При обозначаване на по-висока степен на качествата или признаците, се използва als:

Du antwortest besser als er.
Ти отговаряш по-добре от него.

Обстоятелството за сравнение в немския не се отделя със запетая.

Обстоятелство за причина в немския

Обстоятелството за причина указва причина за действието или състоянието и отговаря на въпросите warum? (защо?), weshalb? weswegen? (поради какво? защо?), aus welchem Grunde? (по каква причина?).
Обстоятелството за причина може да бъде изразено чрез предложна група, наречие или местоименно наречие.

Wegen seiner politischen Ansichten wurde Heine von der Regierung verfolgt.
Правителството преследвало Хайне  за неговите политически възгледи.
Eben deswegen bin ich zu dir gekommen.
Именно затова аз дойдох при теб.
Darum muss man diese Ursachen berücksichtigen.
Затова трябва да се помисли за тези причини.

Обстоятелство за цел

Обстоятелството за цел в немския език указва целта на действието и отговаря на въпросите wozu? (за какво?), zu welchem Zweck? wofür? (за какво?).
Обстоятелство за цел може да бъдат местоименните наречия wofür, wozu, dafür, dazu или предложна група, а също така и инфинитиви и инфинитивни обороти.

Die Dämme sind dort zum Schutz gegen die Meereswellen errichtet.
Язовирите са построени там, за да предпазват от морските вълни.
Zwecks Erhöhung ihrer Gewinne kürzen die Unternehmen den Arbeitslohn ab.
За да повишат печалбите си, фирмите намаляват работните заплати.
Dazu (dafür) brauchen wir heute viel Zeit.
За това днес ни трябва много време.
Ich gehe in die Bibliothek, um dort an meinem Referat zu arbeiten.
Отивам в библиотеката, за да поработя там над своя доклад.

Обстоятелство за условие

Обстоятелството за условие в немския език обозначава условието, при което се извършва дадено действие и отговаря на въпроса unter welchen Umständen? (при какви обстоятелства?), unter welcher Bedingung? (при какво условие?). Често бива изразявано чрез предложна група.

Bei größerem Fleiß könnte er diese Prüfung besser ablegen.
При повече старание той може да се представи на този изпит по-добре.

Отстъпителни обстоятелства в немския език

Отстъпителните обстоятелства са близки до обстоятелствата за условие. Те представляват условие, което не може да повлияе на извършването на действието и отговарят на въпроса trotz welcher Umstände? (въпреки тези обстоятелства?). Отстъпителните обстоятелства могат да бъдат изразени с предложни групи или наречия.
Trotz großer Kälte fuhren sie aufs Land.
Въпреки големия студ, те отидоха на село/в провинцията.
Trotzdem halfen wir ihm oft.
Независимо от това, ние често му помагахме.

Обстоятелство за модалност

Обстоятелството за модалност изразява оценка, изказана в изречението като цяло. Тъй като то се отнася за цялото изречение, то в този случай трудно е да се каже на кой конкретен въпрос отговаря.
Това обстоятелство може да бъде изразено с помоща на различни наречия:
 • bestimmt (определено),
 • hoffentlich (да се надяваме),
 • vielleicht (може би,),
 • wahrscheinlich (вероятно),
 • gewiss (навярно, несъмнено),
 • wirklich (действително).
В ,fлята на такива обстоятелства се употребяват словосъчетания от типа:
 • meiner Meinung nach (по мое мнение),
 • zu seinem Erstaunen (за негова изненада),
 • allem Anschein nach (очевидно) и др.
Ich habe bestimmt vieles falsch gemacht.
Аз определено направих много грешки.
Meiner Meinung nach ist das möglich.
Според мен това е възможно.
Allem Anschein nach ist der Laden geschlossen.
Очевидно магазинът е затворен.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...