вторник, 24 януари 2017 г.

Изречения с еднородни части


В немския език, както и в българския, изречението може да се състои от еднородни части. За да бъде класифицирано като такова, изречението трябва да съдържа две или повече еднородни части. Еднородни се наричат тези части, които отговарят на един и същи въпрос и поясняват една и съща дума. Еднородните членове на изречението могат да бъдат както главни, така и второстепенни части на изречението.Така в едно изречение може да има едно сказуемо и два или повече подлога.

Plätze, Straßen, Häuser, Menschen sahen heute feierlich aus.
Площади, улици, къщи, хора днес изглеждаха празнично.

При един подлог в немския език може да има:
  • Две и повече сказуеми:
Das Flugzeug stieg in die Luft und verschwand bald am Horizont.
Самолетът се издигна във въздуха и скоро изчезна зад хоризонта.
  • две или повече изменяеми части на сказуемото при една неизменяема:
Wir können und müssen den Plan erfüllen.
Ние можем и сме длъжни да изпълним плана.
  • две или повече неизменяеми части на сказуемото при една изменяема част:
In diesem Haus hat Goethe gewohnt und gearbeitet.
В тази къща Гьоте живял и работил.

Еднородните части на изречението могат да бъдат и:
  • допълненията:
Er legte auf den Tisch seine Mappe, seine Bücher und Hefte.
Той сложи на масата своя портфейл, своите книги и тетрадки.
  • определенията:
In der Weite sahen wir hohe weiße Gipfel der Berge.
В далечината видяхме високите бели върхове на планината.
  • обстоятелствата:
Ruhig und mutig sah er der Gefahr entgegen.
Спокойно и смело той погледна напред към опастноста.
Свързване на еднородните членове на изречението в немския език

Еднородните части заемат едно място в немското изречение. Те могат да се свързват с помоща на съюзи. При свързването на еднородни части на изречението, изразяващи родствени понятия, в немския се използват съчинителните съюзи und, auch, sowohl ... als auch, bald ... bald, weder ... noch, nicht nur ... sondern auch.

Weder er noch sein Vater konnten uns helfen.
Нито той, нито неговия баща можеха да ни помогнат.
Nicht nur seine Nase, sondern auch seine Ohren waren groß.
Не само неговия нос, а и ушите му бяха големи.

За свързването на еднородни части, изразяващи противопоставяне, се използват противопоставящи съюзи - aber, oder, trotzdem, doch, jedoch и т. д.

Er sprach leise, aber deutlich.
Той говори тихо, но отчетливо.
Morgen komme ich zu dir oder rufe dich an.
Утре ще дойда или ще ти позвъня.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...