сряда, 3 май 2017 г.

Относителни местоимения

Относителните местоимения в немския език са представени от местоименията der (и формите му за различните родове die, das и формата за множествено число die) и welcher (съответно welche, welches, welche).
Трябва да се отбележи, че местоимението der е предпочитано и се употребява много по-често от welcher, доколкото е по-благозвучно и стилистично правилно. Затова ще обърнем повече внимание на него. 
С относително местоимение в немския език винаги започва относителното подчинено изречение (Relativsätze).  По правило, тези изречения се използват за да се избегнат лексикални повторения. Важно е да се знае, че рода и числото на относителното местоимение се определя от рода и числото на съществителното в главното изречение.  
Mein neuer Kollege heißt Peter. Er kommt aus München. → Mein neuer Kollege, der Peter heißt, kommt aus München – Моят нов колега, който се казва Петер, идва от Мюнхен. 
Meine Tante hat kürzlich geheiratet. Sie fährt bald mit ihrem Mann ins Ausland. → Meine Tante, die kürzlich geheiratet hat, fährt bald mit ihrem Mann ins Ausland.  – Леля ми, която скоро се омъжи, заминава със съпруга си в чужбина.
Er hat mir das Buch geschenkt. Ich habe es noch nicht gelesen. → Das Buch, das er mir geschenkt hat, habe ich noch nicht gelesen.  – Книгата, която той ми даде, още не съм прочел.
Die Kinder spielen draußen. Sie sind meine Neffen. → Die Kinder, die draußen spielen, sind meine Neffen. – Децата, които играят навън, са племенниците ми.
Особена сложност при относителните местоимения представлява техния падеж. Той зависи от глагола в подчиненото изречение.
Нека да разгледаме таблицата за склонение на относителните местоимения. Единствената разлика между склонението на определителния член и относителните местоимения е в спрежението в родителен падеж.  
                                                   Singular
              Plural

maskulinum
femininum
neutrum
für alle Genera gleich
Nominativ
der
die
das
die
Genitiv
dessen
deren
dessen
deren
Dativ
dem
der
dem
denen
Akkusativ
den
die
das
die

Die Eltern haben dem Sohn ein Fahrrad gekauft. Er hat von dem Fahrrad geträumt. → Die Eltern haben dem Sohn das Fahrrad gekauft, von dem er geträumt hat.  – Родителите купиха велосипед на сина си, за който той мечтаеше. (глагола träumen се употребява с предлога von + Dativ, съответно относителното местоимение стои след предлога в дателен падеж – von dem).
Ich habe mir gestern den Film angeschaut. Wir haben über ihn viel geredet. → Ich habe mir gestern den Film angeschaut, über den wir viel geredet haben. – Вчера гледах филмът, за който говорехме много. (глагола reden се употребява с предлога über + Akkusativ, затова формата на местоимението с предлога е – über den).
Bald kommen die Ferien. Meine Kinder freuen sich schon auf sie. → Bald kommen die Ferien, auf die sich meine Kinder  schon freuen. – Скоро идват празниците, които децата ми очакват с нетърпение. (възвратния глагол sich freuen се използва с предлог  auf + Akkusativ, съответно в подчиненото изречение се използва  auf die).
Der Mann wandte sich an die Polizei. Sein Auto wurde gestohlen. → Der Mann, dessen Auto gestohlen wurde, wandte sich an die Polizei.  – Мъжът, чиято кола беше открадната, се обърна към полицията. (притежателното местоимение sein в подчиненото относително изречение съответства на формата за родителен падеж dessen).
В някои случаи се предпочита използването на местоимението welcher , с цел да се избегнат повторенията:
Mein Kollege, der der schwierigen finanziellen Lage  nicht gewachsen war, hat sich umgebracht. → Mein Kollege, welcher der schwierigen finanziellen Lage  nicht gewachsen war, hat sich umgebracht. – Моят колега, който не е бил в тежко финансово състояние, се е самоубил.
Въобще, възможни са много варианти и е невъзможно да се каже кой от тях е неправилен. Но от гледна точка на така наречения красив немски (schönes Deutsch) по-добре звучат изреченията с welcher.
 Die Frau, der der Wagen gehört, ist weggegangen. → Die Frau, welcher der Wagen gehört, ist weggegangen. – Жената, която е собственик на колата, си отиде.
 Das Kind, das das Waschmittel zufällig geschluckt hat, wurde zum Krankenhaus gebracht. → Das Kind, welches das Waschmittel zufällig geschluckt hat, wurde zum Krankenhaus gebracht. – Детето, което погълна случайно препарат, беше отведено в болница.
Meine Freunde, die die Kinder haben, können sich keinen Urlaub im Ausland leisten. → Meine Freunde, welche die Kinder haben, können sich keinen Urlaub im Ausland leisten. – Моите приятели, които имат деца, не могат да си позволят почивка в чужбина.
При използването на падежните форми на това местоимение обърнете внимание, че при него липсва форма за родителен падеж. В генитив се използва формата на местоимението der.
Singular
Plural

maskulinum
femininum
neutrum
für alle Genera gleich
Nominativ
welcher
welche
welches
welche
Genitiv
dessen
deren
dessen
deren
Dativ
welchem
welcher
welchem
welchen
Akkusativ
welchen
welche
welches
welcheНяма коментари:

Публикуване на коментар

Предлози за направление/посока на движението (nach, in, an, auf, zu)

Как да кажем "Аз отивам в Германия, в Швейцария, в Берлин, на море, на гарата, на работа, в аптеката, в училище, при родителите ми, п...